Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

reliéf barický
pole tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře, znázorněné soustavou izobar na synoptické mapě. Izobary se zakreslují většinou po 5 hPa, na mapách větších měřítek a v případě malých tlakových gradientů  i po 2,5, popř. l hPa. Někdy se r. b. označuje termínem izobarická konfigurace.
angl: baric topography, pressure pattern  0000
podpořila:
spolupracují: