Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

refrakce astronomická
zvětšení výšky polohy dané hvězdy nad astronomickým obzorem způsobené lomem světelných paprsků při průchodu celou zemskou atmosférou. Největší je v těsné blízkosti obzoru, kde dosahuje přes polovinu úhlového stupně. Přesné hodnoty závisejí na aktuálním vert. profilu hustoty vzduchu v atmosféře.
Termín pochází z lat. slova refractio „lomení, lom“, odvozeného od slovesa refringere „vylomit, zlomit“ (z re- a frangere, „lámat“, srov. fragment).
angl: astronomic refraction, astronomical refraction; slov: astronomická refrakcia; něm: astronomische Refraktion f; rus: астрономическая рефракция  2016
podpořila:
spolupracují: