Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

povětří
1. zast. označení pro vzduch nebo ovzduší;
2. lid. název pro větrné počasí, popř. vichřici.
Výraz je odvozen od slova vítr. Ve významu vzduch se dodnes používá v sousloví „vyhodit do povětří“ apod.
slov: povetrie; něm: Luft f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: