Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

poloměr efektivní
v zemích RVHP označení pro vzdálenost, do které je meteorologický radiolokátor schopen zjistit meteorologický cíl s pravděpodobností 95 % nebo více za předpokladu, že mezi radiolokátorem a cílem zanedbáme zeslabení vysílaného záření v atmosféře. Pro konv. oblaky se u souč. typů met. radiolokátorů uvádí p. e. 150 až 180 km, pro vrstevnaté oblaky 60–80 km.
angl: effective range  0000
podpořila:
spolupracují: