Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí suché
(aridní) podnebí s prům. ročním úhrnem atm. srážek menším n. rovným roč. potenciálnímu výparu. Nízké srážky jsou pro vegetaci nedostačující a neumožňují vytváření pravidelných vod. toků. Pojem p. s. je poměrně široký; v klimatologii se k hodnocení suchosti území používá např. klimatol. indexů, pomocí nichž se p. s. detailněji klasifikuje, jako např. podnebí semiaridní. W. Thornthwaite vychází při posuzování suchosti podnebí z poměru mezi potenciální evapotranspirací, skut. výparem a srážkami. Za suché považuje oblasti se zápornými hodnotami indexu vlhkosti. W. Köppen posuzuje suchost podnebí poměrem mezi roč. úhrnem srážek a prům. roč. teplotou vzduchu podle indexu suchosti. M. I. Budyko vychází z poměru mezi radiační bilancí zemského povrchu a teplem potřebným k vypařením spadlých srážek pomocí radiačního indexu suchosti. V Köppenově klasifikaci podnebí je p. s. (B) společné označení pro podnebí stepní apodnebí pouštní. V. t. klasifikace podnebí geomorfologická.
angl: arid climate  0000
podpořila:
spolupracují: