Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pluviogram
viz ombrograf.
Termín vznikl odvozením od termínu pluviograf, analogicky k pojmům telegram a telegraf. Skládá se z lat. pluvia „déšť“ a z řec. γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“; tj. doslova „záznam o dešti“.
angl: pluviogram; slov: pluviogram; něm: Pluviogramm n; rus: плювиограмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: