Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pastagram
málo používaný druh aerologického diagramu se souřadnicovými osami S a Zp. Souřadnice S je definována vztahem:
S=TTpTp,
kde T je změřená teplota v hladině o tlaku p a Tp teplota této hladiny ve standardní atmosféře. Druhá souřadnice Zp je výška hladiny p ve standardní atmosféře. Diagram navrhl J. C. Bellamy.
angl: pastagram; slov: pastagram; něm: Pastagramm n; rus: пастаграмма  1993-a2
podpořila:
spolupracují: