Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

okluze
zkrácené označení pro okluzní frontu nebo okluzní proces.
Termín pochází z lat. slova occlusio „uzavření“, odvozeného od slovesa occludere „uzavřít“ (z ob- „kolem“ a claudere „zavírat“, srov. např. angl. close).
angl: occlusion; slov: oklúzia; něm: Okklusion f; rus: окклюзия  1993-a2
podpořila:
spolupracují: