Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

barogram
záznam barografu.
Termín vznikl odvozením od termínu barograf, analogicky k pojmům telegram a telegraf. Skládá z řec. βάρoς [baros] „tíha, váha“ (srov. bar) a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“, tj. doslova „zápis o tíze (vzduchu)“.
angl: barogram slov: barogram něm: Barogramm n fr: barogramme m rus: барограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: