Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu
první právně závazný dokument navazující na Vídeňskou konvenci na ochranu ozonové vrstvy, který byl schválen v Montrealu v roce 1987. Stanovil seznam látek poškozujících ozonovou vrstvu a časový harmonogram omezování jejich výroby a spotřeby. Montrealský protokol byl v následujících letech značně rozšířen a zpřísněn formou dodatků. Pro jejich signatáře vyplývají právně závazná realizační opatření. ČR je signatářem Videňské konvence i Montrealského protokolu včetně všech jeho dodatků.
angl: Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer; slov: Montrealský protokol o látkach poškodujúcich ozónovú vrstvu; něm: Montreal Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen n  2017
podpořila:
spolupracují: