Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Vídeňská konvence na ochranu ozonové vrstvy
mezinárodní úmluva deklarovaná ve Vídni v roce 1985 s cílem zahájit aktivní ochranu ozonové vrstvy před účinky látek poškozujících ozonovou vrstvu. V následujících letech se k Vídeňské konvenci připojila většina členských zemí OSN a řada mezinárodních organizací. Prvním právně závazným dokumentem Vídeňské konvence se stal Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu.
angl: Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer; slov: Viedenská konvencia na ochranu ozónovej vrstvy; něm: Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht f; rus: Венская конвенция об охране озонового слоя  2014
podpořila:
spolupracují: