Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kalendář vzduchových hmot
přehled o výskytu vzduch. hmot na daném místě za urč. období. Pro jednotlivé dny jsou uvedeny zkratkami, popř. značkami typy vzduch. hmot, někdy též údaje o transformaci vzduchových hmot a jejich výměně, o přechodech front apod. Kalendáře vzduchových hmot se využívají pro klimatol., bioklim., prognózní aj. účely. Nejdelší publikovaný kalendář vzduchových hmot z území ČSFR byl zpracován pro Bratislavu (1948 – 1978) a v každém dni je v něm uveden jen jediný (převládající) typ vzduch. hmoty. Viz též klasifikace vzduchových hmot
angl: air mass calendar  0000
podpořila:
spolupracují: