Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota absolutní
slang. označení pro teplotu vyjádřenou pomocí Kelvinovy teplotní stupnice.
angl: absolute temperature; slov: absolútna teplota; něm: absolute Temperatur f  2018
podpořila:
spolupracují: