Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cavum
[kavum] – jedna ze zvláštností oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Jde o označení zvolené pro jev známý jako průletová oblačná díra.
Termín byl zaveden v r. 2017. Je přejat z lat. cavum „dutina, díra“ (srov. angl. cave).
angl: cavum; slov: cavum  2018
podpořila:
spolupracují: