Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index vlhkosti Thornthwaiteův
klimatologický index, který navrhl C. W. Thornthwaite (1948) jako kritérium Thornthwaiteovy klasifikace klimatu. Je indexem humidity, jakkoliv autor takto nazývá pouze jeho část, která hodnotí sezónní nadbytek srážek. Ten porovnává se sezónním nedostatkem srážek, přičemž výsledný index vlhkosti má tvar
I=100s-60dn
kde n je roční úhrn potenciálního výparu a s a d vyjadřují sumu kladných, resp. abs. hodnotu sumy záporných rozdílů měs. úhrnů srážek a potenciálního výparu v příslušných měsících.
  0000
podpořila:
spolupracují: