Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index aridity de Martonneův
index humidity, který navrhl E. de Martonne (1926) ve tvaru
I=R/(T+10),
kde R je prům. roč. úhrn srážek v mm a T je prům. roč. teplota vzduchu ve °C. Lze ho aplikovat i na stanicích se zápornou hodnotou T > –10 °C, na rozdíl od staršího Langova dešťového faktoru. Prahové hodnoty pro stanovení aridity klimatu, resp. humidity klimatu bývají přizpůsobeny klimatu studovaného území.
angl: de Martonne aridity index; slov: de Martonneov index aridity; něm: Ariditätsindex nach de Martonne m; rus: индекс аридности по Де Мартонну  2014
podpořila:
spolupracují: