Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hygrogram
záznam hygrografu.
Termín vznikl odvozením od termínu hygrograf, analogicky k pojmům telegram a telegraf. Skládá se z řec. ὑγρός [hygros] „vlhký, tekutý“ a γράμμα [gramma] „písmeno, zápis“.
angl: hygrogram; slov: hygrogram; něm: Hygrogramm n; rus: гигрограмма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: