Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

homotermie
v meteorologii zast. syn. pro izotermii.
Termín se skládá z řec. ὁμός [homos] „stejný, rovný“ a θερμός [thermos] „horký, teplý“.
angl: homothermy; slov: homotermia; něm: Homothermie f; rus: гомотермия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: