Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hodnota koncentrace znečišťující látky v ovzduší mezní
(nejvýše přípustná) koncentrace znečišťující látky, stanovená na základě vědeckých poznatků za účelem zabránění nebo předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví nebo na životní prostředí jako celek. Tam, kde je mezní hodnota koncentrace znečišťující látky v ovzduší překračována, je nutné provádět opatření na ochranu čistoty ovzduší.
angl: limiting concentration of ambient air pollution; slov: hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky v ovzduší  2014
podpořila:
spolupracují: