Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

Jazykové zkratky

Použité odborné zkratky najdete zde - odborné zkratky

A

abs. absolutní
aerodyn. aerodynamický
aerol. aerologický
agromet. agrometeorologický
akust. akustický
amer. americký
angl. anglický
antarkt. antarktický
arkt. arktický
astron. astronomický
atm. atmosférický

B

biomet. biometeorologický

Č

čes. český
čís. číselný
čs. československý

D

dyn. dynamický

E

ekon. ekonomický
el. elektrický
elmag. elektromagneticky
empir. empirický
energ. energetický
event. eventuální

F

f ženský rod
fenol. fenologický
form. formální
franc. francouzský
fyz. fyzikální

G

geodyn. geodynamický
geofyz. geofyzikální
geogr. geografický
geol. geologický
geomorf. geomorfologický
graf. grafický

H

hod. hodinový
horiz. horizontální
hosp. hospodářský
hydrodyn. hydrodynamický
hydrol. hydrologický
hydromet. hydrometeorologický
hygien. hygienický

CH

chem. chemický

J

j. č. jednotné číslo
j. š. jižní šířka
již. jižní
jv. jihovýchodní
jz. jihozápadní

K

konv. konvektivní, konvekční
kvalit. kvalitativní
kvantit. kvantitativní

L

labor. laboratorní
lat. latinský
lid. lidový

M

m mužský rod
m n. m. metrů nad mořem
makromet. makrometeorologický
mat. matematický
max. maximální
mech. mechanický
měs. měsíční
met. meteorologický
mezomet. mezometeorologický
mikromet. mikrometeorologický
mil. milión
min. minimální
mn. č. množné číslo

N

n střední rod
nadm. nadmořský
např. například
něm. německý
nevh. nevhodný

O

obj. objektivní
odb. odborný
opt. optický

P

procent. procentuální
prům. průměrný
přístr. přístrojový

R

radioakt. radioaktivní
rel. relativní
roč. roční
rus. ruský

Ř

řec. řecký

S

s. š. severní šířka
sev. severní
slang. slangový
slov. slovenský
srv. srovnej
statist. statistický
stř. střední
subj. subjektivní
sv. severovýchodní
syn. synonymum
synop. synoptický
sz. severozápadní

T

tech. technický
technol. technologický
teor. teoretický
termodyn. termodynamický

V

v. d. východní délka
vert. vertikální
vodohosp. vodohospodářský
vých. východní
výzk. výzkumný

Z

z. d. západní délka
zákl. základní
záp. západní
zast. zastaralý
zeměd. zemědělský
zeměp. zeměpisný
zkr. zkratka
zn. značka
podpořila:
spolupracují: