Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

faktor úspěšnosti předpovědi počasí
veličina daná vztahemkde P a P' jsou pravděpodobnosti splnění předpovědí podle dvou různých předpovědních metod, vyjádřené v %. Hodnocení úspěšnosti obou předpovědí musí být provedeno naprosto stejným způsobem. Hodnota P se určuje zprav. pro met. předpověď, sestavenou na základě vědeckých prognostických metod, zatímco hodnota P' pro takový druh náhodné předpovědi počasí, který dosahuje v dlouhodobém průměru při velkém počtu případů nejvyššího procenta úspěšnosti. V případě, že P = P', tj.η = 0 , je nutno použitou předpovědní metodu považovat za zcela neúspěšnou. V meteorologii se dociluje jen výjimečně P = 100 %, neboli naprosto správné (bezchybné) předpovědi, kdyη = 1. Při hodnocení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých předpovědí počasí na jeden měsíc se volí většinou za P' předpověď perzistentní, u dlouhodobých předpovědí na delší dobu zprav. předpověď klimatologická. V. t. úspěšnost předpovědi počasí.
angl: weather forecast verification factor; něm: Zuverl  0000
podpořila:
spolupracují: