Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

exhalace
1. znečišťující látky a jejich směsi vstupující do ovzduší ze zdrojů znečišťování ovzduší, popř. též vzduch, který je součástí spalin apod. Za exhalace se považuje rovněž vulkanický popel;
2. syn. emise, zejména ve druhém významu termínu.
Termín pochází z lat. exhalatio „vydechování, vypařování, výpar“, odvozeného od slovesa exhalare „vydechovat“ (z ex „z“ a halare „dýchat, vypařovat“).
angl: exhalation; slov: exhalácie; něm: Exhalation f; fr: exhalation f; rus: выбросы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: