Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

exhalace
1. znečišťující látky a jejich směsi vstupující do ovzduší ze zdrojů znečišťování ovzduší, popř. též vzduch, který je součástí spalin apod. Za e. se považují též aerosoly uvolňované do ovzduší při vulkanické činnosti;
2. syn. emise, zejména ve druhém významu termínu.
angl: exhalation slov: exhalácie rus: выбросы něm: Exhalation f fr: exhalation f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: