Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

debriefing
letecké meteorologii informace o met. podmínkách za letu, kterou posádka letadla předává po přistání letištní meteorologické služebně. Viz též briefing meteorologický.
Termín je přejat z angličtiny; skládá se z předpony de- „od, z“ (ve smyslu „z proběhlého letu“) a slovesa brief „podat stručnou informaci“ (z podst. jména brief „stručná informace“, které pochází z lat. breve „stručný dopis, shrnutí“, jež vzniklo substantivizací adjektiva brevis „krátký“).
angl: debriefing; slov: debriefing; něm: Abschlussbesprechung f, Auswertung f; fr: débriefing m; rus: отчет пилота о метеорологических условияхна трассе  1993-a2
podpořila:
spolupracují: