Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zdroje klimatické
vlastnosti podnebí příznivé pro efektivní ekon. činnost, např. v zemědělství, ve stavebnictví a urbanismu, ve vod. hospodářství apod. Vyjadřují se nejčastěji pomocí klim. charakteristik, např. sum teplot, dávek slun. záření, časového rozložení atm. srážek atd. Z. k. jsou součástí přírodních zdrojů. V. t. potenciál klimatický
angl: climatic resources  0000
podpořila:
spolupracují: