Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření fotosynteticky aktivní (FAR)
oblast elmag. spektra o vlnových délkách od 0,4 do 0,7 µm, v níž je rozloženo pohlcování asimilačních pigmentů, vyvolávající v rostlinné buňce proces fotosyntézy. Pojem fotosynteticky aktivní záření byl přijat v Nizozemí (Committée on Plant Irradiation, 1953) při klasifikaci spektrálních oblastí podle účinků záření na zelené rostliny.
angl: photo synthetically active radiation; slov: fotosynteticky aktívne žiarenie; něm: photosynthetisch aktive Strahlung f; rus: фотосинтетически активная радиация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: