Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákon Stokesův
zákon, podle nějž síla odporu F, kterou působí vazké prostředí na pohybující se dostatečně malou částici sférického tvaru, je dána vztahem
F=-6πμρv,
kde µ značí dyn. koeficient vazkosti prostředí a r poloměr částice pohybující se vůči danému prostředí rychlostí ν. Stokesův zákon se v meteorologii používá zejména k popisu pohybu malých vodních kapek ve vzduchu. Zákon byl pojmenován podle angl. matematika sira G. G. Stokese (1819–1903). Viz též vzorec Stokesův.
angl: Stokes law; slov: Stokesov zákon; něm: Stokessches Gesetz n; rus: закон Стокса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: