Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zákon Stokesův
zákon, podle nějž síla odporu F, kterou působí vazké prostředí na pohybující se dostatečně malou částici sférického tvaru, je dána vztahem
F=-6πμρv,
kde µ značí dyn. koeficient vazkosti prostředí a r poloměr částice pohybující se vůči danému prostředí rychlostí ν. Stokesův zákon se v meteorologii používá zejména k popisu pohybu malých vodních kapek ve vzduchu. Zákon byl pojmenován podle angl. matematika sira G. G. Stokese (1819–1903). Viz též vzorec Stokesův.
angl: Stokes law slov: Stokesov zákon něm: Stokessches Gesetz n rus: закон Стокса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: