Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

třídy počasí
v komplexní klimatologii se počasí každého dne vyjadřuje příslušnou třídou. Do jednotl. t. p. se zahrnují typy počasí, odlišné od sebe jen v jednom n. dvou znacích. L. A. Čubukov charakterizoval počasí SSSR pomocí 16 t. p., pro charakteristiku počasí ČSFR z nich vybral Š. Petrovič pouze 12, popř. 11 tříd. T. p. se rozdělují do tří skupin, na třídy teplého, přechodného a stud. počasí. Podnebí se v komplexní klimatologii popisuje četnostmi t. p. v roč. chodu po měsících v dlouholetém průměru.
  0000
podpořila:
spolupracují: