Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

synoptika
slang. označení pro synoptickou meteorologii.
Termín synoptický pochází z řec. συνοπτικός [synoptikos] „mající ucelený pohled“, odvozeného od σύνοψις [synopsis] „ucelený pohled“ (ze σύν [syn] „s, společně“ a ὄψις [opsis] „pohled, vidění; zrak“, srov. optika).
angl: synoptics; slov: synoptika; něm: Synoptik f; rus: синоптика  1993-a1
podpořila:
spolupracují: