Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aklimatizace
postupné přizpůsobování živých organizmů změněným podmínkám (např. aklimatizace výšková).
Termín se skládá z lat. předpony ad- s významem „k, při“ a z řec. κλίμα [klíma, gen. klímatos] „pás Země“.
angl: acclimatization; slov: aklimatizácia; něm: Akklimatisation f; fr: s'acclimater, acclimation; rus: акклиматизация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: