Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stanice se speciálním zaměřením
(speciální) met. stanice sloužící k provádění speciálních měření, která nejsou v náplni odb. činností ostatních stanic příslušné stan. sítě. V ČSFR se mezi tyto stanice v souč. době zahrnují zejména stanice zabývající se měřením atmosférické elektřiny, slunečního záření, ozonu v atmosféře, znečištění ovzduší a srážek, námrazků, výparu, dlouhodobých srážkových úhrnů pomocí srážkového totalizátoru a stanice lázeňské, zřízené podle statutů státních lázní ČSFR. Rozsah měření prováděných těmito stanicemi je obv. určen vnitrostátními n. oblastními předpisy. Aplikace výsledků jejich měření je převážně v přilehlých oblastech výzkumu a výroby a na meteorologii se váže volněji.
angl: meteorological station for specific purposes  0000
podpořila:
spolupracují: