Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyranograf
pyranometr, jehož součástí je registrační zařízení zaznamenávající časový průběh intenzity globálního záření. Záznam je většinou prováděný v podobě denní křivky v časové stupnici na předtištěné papírové pásce.
Termín se skládá z. řec. πῦρ [pyr] „oheň“, ἀνά [ana] „nahoře“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“. Prostřední komponent vyjadřuje směr, odkud přichází teplo, které je přístrojem měřeno.
angl: pyranograph; slov: pyranograf; něm: Pyranograph m; rus: пиранограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: