Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď
prognóza podle Slovníku spisovné češtiny pronesená domněnka nebo názor, že se něco stane. Ve vědeckém smyslu podle obecné definice M. V. Lomonosova určení předpokladů nebo vypracování mat. závěrů o budoucím stavu na základě analýzy stavu v současnosti a v minulosti. Met. význam pojmu předpověď blíže specifikují následující hesla.
angl: forecast, prediction  0000
podpořila:
spolupracují: