Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

produkt radiolokační MAX_Z
pole maximální odrazivosti ve vertikálním sloupci určené pro každý plošný element (pixel) horizontálního pole ze všech naměřených PPI hladin. Tento produkt bývá často doplněn o boční průměty maximálních odrazivostí ve směru jih–sever a západ–východ (pseudo 3D zobrazení).
slov: rádiolokačný produkt MAX Z; něm: Radar-Produkt MAX_Z n  2014
podpořila:
spolupracují: