Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

polygon rozdělení četností
graf rozdělení četností ve tvaru lomené čáry, který je hojně využíván v klimatologii. Na ose x jsou vyneseny meze intervalů statist. znaku, tj. met. veličiny, a na ose y četnosti hodnot tohoto znaku v příslušných intervalech. Lomená čára spojuje četnosti hodnot znaku vynesené ke středům intervalů.
angl: frequency polygon  0000
podpořila:
spolupracují: