Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

polariskop
přístroj pro kvalit. zjišťování, zda je světlo přicházející z různých bodů oblohy polarizováno. Základem p. je zprav. otočně zabudovaný polarizační hranol, který v závislosti na úhlu svého natočení dále polarizuje procházející světlo. Zorné pole p. se při otáčení hranolu zatemňuje tím více, čím větší je procento polarizace světla vstupujícího do p. U nepolarizovaného světla se jas zorného pole při otáčení hranolunemění.
angl: polariscope  0000
podpořila:
spolupracují: