Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počasí advekční
viz počasí alochtonní.
  0000
podpořila:
spolupracují: