Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atraktor
Termín pochází z lat. attractor „přitahovatel“, které je odvozeno od slovesa attrahere „přitahovat“ (z ad- „k, při“ a trahere „táhnout, nést“, srov. traktor).
angl: attractor; slov: atraktor; něm: Attraktor m  2017
podpořila:
spolupracují: