Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

koncentrace cizorodé látky v ovzduší nejvyšší přípustná
hraniční hodnota znečištění ovzduší, při jejímž výskytu podle soudobých znalostí ještě nedochází ke škodlivým účinkům na člověka, zvířata n. rostliny. Rozlišuje se: 1. nejvyšší krátkodobá koncentrace škodliviny v ovzduší povolená platnou hygien, normou; 2. nejvyšší denní koncentrace urč. škodliviny v ovzduší povolená platnou hygien. normou. Hygien. normy jsou stanoveny pro volné (venkovní) ovzduší (např. městské sídliště, vnější prostředí přírodních léčebných lázní), pracovní prostředí a uzavřené prostory. Tam, kde je k. c. 1. v o. n. p. překračována, je nutno provádět opatření na ochranu čistoty ovzduší. Norma z r. 1967 ještě udávala k. c. 1. v o. n. p. zásadně jen pro jednu sledovanou látku v daném prostředí, zatímco připravované normy již počítají se synergickým (kombinovaným) účinkem dvou, popř. více současně působících škodlivin v ovzduší. V. t. vliv směsi škodlivin na živé organismy
angl: maximum permissible concentration of heterogeneous matter in atmosphere  0000
podpořila:
spolupracují: