Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimatoterapie
syn. léčba klimatická – léčebná metoda, jež využívá příznivých vlastností klimatu k léčbě některých chorobných stavů nebo k prevenci. Provádí se buď v klimatických lázních v přírodních podmínkách (tzv. přirozená klimatoterapie), nebo v klimatizačních komorách za uměle vytvořených podmínek (tzv. umělá klimatoterapie).
Termín se skládá ze slova klima a z řec. θεραπεία [therapeia] „ošetřování, péče“ (z θεραπεύειν [therapeuein] „pečovat, starat se“).
angl: climatotherapy; slov: klimatoterapia; něm: Klimatherapie f; rus: климатотерапия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: