Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klasifikace podnebí efektivní
(konvenční) třídění podnebí podle výrazných geomorfol. a veget. jevů či příznaků a jejich změn během roku v krajině, podmíněných trváním určitých klimatických podmínek. Hranice mezi jednotlivými klimatickými oblastmi nebo typy bývají voleny konvenčně velikostí klimatických a jiných prvků nebo kombinací prvků (indexů), aniž se přihlíží k podmínkám utváření podnebí. Nejznámější z těchto klasifikací je Köppenova klasifikace podnebí, vycházející původně především z geograf. rozšíření vegetace. Viz též klasifikace podnebí Bergova, klasifikace podnebí geomorfologická, klasifikace podnebí genetická.
angl: effective climate classification  0000
podpořila:
spolupracují: