Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izogona
obecně izolinie spojující místa se stejnou hodnotou úhlu.
1. v meteorologii spojnice míst se stejným směrem větru;
2. v geofyzice spojnice míst se stejnou magnetickou deklinací.
Termín zavedl švédský meteorolog J. W. Sandström v r. 1910. Pochází z řec. ἰσογώνιος [isogónios] „téhož úhlu, rovnostranný“ (z ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a γωνίa [gónia] „roh, úhel“).
angl: isogon; slov: izogóna; něm: Isogone f; rus: изогона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: