Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

interpolace optimální
statistická metoda objektivní analýzy meteorologických dat. Metoda je založena na korekci hodnot předběžného pole (zpravidla modelové předpovědi) a lineární kombinací odchylek naměřených hodnot a hodnot předběžného pole na stanicích. Koeficienty lineární kombinace se hledají za podmínky minimalizace střední kvadratické chyby analýzy. K tomu je třeba znát závislost korelace chyb předběžného pole v analyzované oblasti a střední kvadratickou chybu reprezentativnosti naměřených hodnot.
angl: optimal interpolation slov: optimálna interpolácia něm: optimale Interpolation f rus: оптимальная интерполяция  2014
podpořila:
spolupracují: