Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

indikátor typu A
A-skop blok impulsního meteorologického radiolokátoru (oscilograf) pro kvantit. měření intenzity odražených signálů od pozemních aj. cílů. Vzdálenost cíle se určuje na ose x podle dálkových značek, amplituda výchylky v ose y je úměrná výkonu odraženého signálu. 1. t. A. se používá při kalibraci a nastavování parametrů radiolokátoru, event. při detailním studiu vybraných met. radiolokačních cílů.
angl: A-scope  0000
podpořila:
spolupracují: