Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

index předchozích srážek
(API) – veličina k vyjádření nasycenosti povodí, založená na sumaci denních úhrnů srážek za sledované období s klesající vahou směrem do minulosti. Byl navržen Köhlerem a Linsleyem (1951) ve tvaru
APIn = i=1n Riki,
kde n je počet uvažovaných dní (nejčastěji n = 30) a Ri je denní úhrn srážek v i-tém dni sledovaného období, přičemž i = 1 pro předchozí den a směrem do minulosti roste. Tzv. evapotranspirační konstanta k odráží vlastnosti daného povodí. Pro celé území ČR se zpravidla používá její průměrná hodnota k = 0,93.
angl: Antecedent Precipitation Index; slov: index predchádzajúcich zrážok; rus: индекс выпавших осадков  2014
podpořila:
spolupracují: