Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index expoziční
číselná charakteristika, umožňující kvantifikovat míru vystavení (expozice) živého organizmu působení vnějších vlivů, obvykle se škodlivými účinky (záření, koncentrace znečišťujících látek). Expoziční index může být konstruován různým způsobem, obecně by měl v sobě zahrnovat jak délku expozice vnějším vlivům, tak i míru intenzity jejich působení (např. stupeň překročení vhodně zvolené prahové koncentrace).
angl: exposure index slov: expozičný index rus: индекс экспозиции (воздействия)  2014
podpořila:
spolupracují: