Ř

řada klimatologická — chronologicky nebo podle velikosti uspořádaná posloupnost klimatických prvků. Mezi nejčastěji používané klimatologické řady patří např. řada denních, pentádních, dekádních, měs. a roč. průměrů teploty vzduchu, řada měs. a roč. úhrnů srážek, řada roč. amplitud teploty vzduchu apod. Při vytváření klimatologické řady z řad met. pozorování a při jejich klimatologickém zpracování se většinou vychází z metod mat. statistiky. V některých případech může klimatologická řada splývat s řadou met. pozorování.

angl. series of climatological observations (values); slov. klimatologický rad; rus. климатологический ряд; ряд климатических данных; 1993-a2

řasa — čes. překlad termínu cirrus.

slov. riasa; 1993-a1

řez aerologický, syn. řez atmosférou vertikální.

angl. aerological cross section; slov. aerologický rez; rus. аэрологический разрез; 1993-a1

řez atmosférou vertikální, řez aerologický — graf. zobrazení některých skalárních nebo i vektorových charakteristik zjištěných při aerologických měřeních. Na vert. osu se vynášejí hodnoty výšky a tlaku vzduchu nebo jiné charakteristiky na nich funkčně závislé, na horiz. osu časové intervaly měření na jedné stanici nebo prostorová vzdálenost různých stanic. Podle toho rozeznáváme několik druhů řezů, např. meridionální nebo zonální vert. řez, vert. řez časový nebo prostorový. Na jednom vertikálním řezu atmosférou mohou být zakresleny izolinie většího počtu met. charakteristik. Vertikální řezy atmosférou byly v minulosti často využívány v synoptické, a především v letecké meteorologii.

angl. vertical cross section; slov. vertikálny rez atmosférou; rus. вертикальный разрез; 1993-a3

řez atmosférou vertikální časovývertikální řez atmosférou, v němž se vynášejí hodnoty met. prvků změřených v různých termínech na dané aerologické stanici. Nejčastěji se takto zobrazují teplota vzduchu, charakteristiky vlhkosti vzduchu a skalární, popř. vektorové složky rychlosti větru.

slov. časový vertikálny rez atmosférou; rus. вертикальный разрез во времени; 1993-a1

řez atmosférou vertikální prostorovývertikální řez atmosférou, v němž se vynášejí údaje z více aerologických stanic z téhož pozorovacího termínu při zachování poměru vzdáleností mezi stanicemi. Předpokládá se výběr stanic, které leží přibližně na jedné přímce. Řezy orientované ve směru sever – jih se často označují jako meridionální, řezy orientované ve směru východ – západ jako zonální. Vertikální prostorové řezy atmosférou byly v minulosti využívány v letecké meteorologii.

slov. priestorový vertikálny rez atmosférou; rus. вертикальный разрез в пространстве; 1993-a3