L

labilita atmosféry, méně vhodné označení pro vertikální instabilitu atmosféry.

slov. labilita atmosféry; rus. неустойчивость атмосферы; 1993-a3

lacunosus (la) — jedna z odrůd oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Je charakterizována jako menší nebo větší oblačné skupiny nebo vrstvy, které mají v souvislé, obvykle v dosti tenké vrstvě, více méně pravidelně rozložené zaokrouhlené otvory, jejichž okraje jsou někdy vláknité (třásnité). Jednotlivé části oblaku a bezoblačné mezery jsou uspořádány tak, že působí dojmem sítě, koláčů nebo včelího plástu. Vyskytuje se hlavně u druhů cirrocumulusaltocumulus; může se však také vyskytnout, ač jen zřídka, u druhu stratocumulus.

angl. lacunosus; slov. lacunosus; rus. дырявые; 1993-a2

lalok antény boční — sekundární maxima parazitního vyzařování antény mimo hlavní lalok, tj. ve směru mimo osu antény. Výkon vyzářený bočními laloky antény je jen malým procentem celkového výkonu (obvykle alespoň o 20 dB slabší než hlavní lalok), přesto v případě výskytu velmi silných nebo blízkých cílů mohou boční laloky působit odrazy zkreslující měření meteorologických cílů.

slov. bočný lalok antény; rus. боковой лепесток ДН антенны; 2014

lalok antény hlavní — oblast maxima směrového vyzařovacího diagramu antény (parabolické). Jako šířka svazku hlavního laloku se obvykle uvádí dvojnásobek úhlové vzdálenosti směru maximálního výkonu (osa antény) a směru s polovinou maximálního výkonu (s výkonem o 3 dB nižším).

angl. antenna main lobe; slov. hlavný lalok antény; rus. центральный лепесток ДН антенны; 2014

laminace slunečního disku — rozložení barev na slunečním disku při jeho polohách těsně u obzoru. Nejníže položená část bývá při dobrých pozorovacích podmínkách purpurově červená, směrem vzhůru přechází barva slunečního disku postupně do oranžových, žlutavých, popř. až nazelenalých odstínů. Příčinou je růst hodnoty indexu lomu vzduchu s klesající vlnovou délkou světla. Viz též paprsek zelený.

angl. lamination of sun; 2016

La Niňa[la ňiňa] — studená fáze ENSO, provázená kladnou fází jižní oscilace, tedy zesílením Walkerovy cirkulace. Projevuje se v obecně chladnější východní části Tichého oceánu poklesem teploty povrchu moře podél rovníku oproti normálu až o více než 3 °C. Způsobuje zesílení srážek v záp. Tichomoří a naopak sucho v jeho centrální části. Nárůst tlaku vzduchu ve vých. Tichomoří způsobuje zesílení pasátů, takže zesilují povrchové oceánské proudy i vynořování (upwelling) hlubinné vody při záp. pobřeží Jižní Ameriky. Označení La Niňa (holčička) vzniklo jako protiklad k pojmenování dříve poznané, opačné fáze El Niňo.

angl. La Niňa; slov. La Niňa; 2014

laser [lejzr] — pochází ze zkr. angl. názvu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Laser je kvantový generátor světla, produkující monochromatické, koherentní záření s malou rozbíhavostí. Všechny lasery sice pracují na principu zesílení světla pomocí stimulované emise záření, ale liší se velmi výrazně svou konstrukcí i vlastnostmi. Lasery lze rozdělit podle: a) povahy aktivního prostředí (pevná látka, kapalina, plyn, polovodič); b) vyzařované vlnové délky (viditelné světlo, infračervené, ultrafialové, nebo rentgenové záření); c) způsobu čerpání energie (optickým zářením, elektrickým polem, jadernou energií, chemickou reakcí atd.); d) režimu práce (spojitý, pulzní). Vlastností laserových paprsku se v met. aplikacích využívá k přesnému měření vzdálenosti a poloh, nebo k určování fyz.-chem. vlastností zkoumaného vzorku ovzduší. Je zákl. částí lidaru. Principu laseru se v met. službě používá rovněž ke čtení dokumentů, zákresům met. snímků, map apod.

angl. laser; slov. laser; rus. лазер; 1993-a3

látka znečisťující ovzdušíznečišťující příměs v ovzduší, která má toxické nebo jinak škodlivé účinky na člověka nebo jiné organismy, pokud se vyskytuje v určité koncentraci po určitou dobu. Látkami znečisťujícícimi ovzduší mohou být plyny, i tuhé či kapalné součásti atmosférických aerosolů. Jsou antropogenního a někdy i přírodního původu. Mezní (nejvýše přípustné) koncentrace běžných znečisťujících látek z hlediska humánní hygieny, vztažené na určitou odběrovou dobu, jsou ve vyspělých zemích včetně ČR stanoveny zákonem, avšak vliv směsí škodlivin je zpravidla nutno hodnotit individuálně. Známou znečisťující látkou, vznikající při hoření fosilních paliv, je oxid siřičitý (SO2), dalšími znečisťujícími látkami jsou např. oxidy dusíku (NO, NO2), sloučeniny fluóru a jemné částice poletavého prachu. Z organických látek se dnes za velmi nebezpečnou považuje např. benzo(a)pyren. Viz též znečištění ovzduší, koncentrace znečisťujících látek.

angl. ambient air pollutant limit; slov. látka znečisťujúca ovzdušie; 2014

látky poškozující ozonovou vrstvu — látky uvolňované do zemské atmosféry v důsledku lidské činnosti, které pronikají až do spodní stratosféry. Zde se pod vlivem ultrafialového slunečního záření (UV-C) rozkládají a vzniklé radikály následně rozkládají molekuly ozonu. Seznam látek poškozujících ozonovou vrstvu a časový harmonogram omezování jejich výroby a  spotřeby stanovuje Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu z r. 1987 a jeho následné dodatky. Tento protokol navazuje na Vídeňskou konvenci (úmluvu) o ochraně ozonové vrstvy z r. 1985.
Mezi nejdůležitější látky poškozující ozonovou vrstvu patří chlorfluorované uhlovodíky CFC, tzv. tvrdé freony, obdobné látky obsahující i brom, tzv. halony, z jednotlivých látek možno jako příklady uvést tetrachlormetan, metylchloroform, metylbromid, formaldehyd apod. Ve srovnání s tvrdými freony jsou pro ozonovou vrstvu poněkud menším nebezpečím neúplně halogenované uhlovodíky – hydrochlorfluorovodíky HCFC, tzv. měkké freony, a to pro svoji menší stálost během vertikálního transportu v atmosféře až do ozonové vrstvy.
V 60. a 70. letech minulého století, kdy se, z dnešního pohledu mylně, předpokládal brzký masový přesun mezikontinentální letecké dopravy do výšek kolem 20 km, se intenzivně zvažovalo též ohrožení ozonosféry emisemi oxidů dusíku z leteckých motorů.

angl. ozone depleting substances; slov. látky poškodzujúce ozónovú vrstvu; rus. вешества разрушающие озонный слой; озоноразрушающие вещества; 2014

látky sekundární znečišťující — látka, která nemá v atmosféře vlastní významný zdroj, ale vzniká v důsledku chemických reakcí v atmosféře z tzv. prekurzorů. Např. přízemní ozon je sekundární znečišťující látkou, která vzniká v důsledku fotochemických reakcí z oxidů dusíku a těkavých organických látek.

angl. secondary pollutants; slov. sekundárne znečisťujúce látky; rus. вторичные (секундарные) загрязняющие вещества; 2014

látky těkavé organické, viz VOC.

angl. volatile organic compounds; slov. prchavé organické látky; 2014

lať sněhoměrná, tyč sněhoměrná — lať s centimetrovým dělením na měření celkové výšky sněhové pokrývky. Zapouští se svisle do země na místě, kde se netvoří závěje, na celé zimní období tak, aby nula měřítka byla v úrovni terénu. Čtení na sněhoměrné lati se provádí v  klimatologických termínech, na synop. stanicích v termínech 06:00 UTC a 18:00 UTC. Viz též měření sněhové pokrývky.

angl. snow stake; slov. snehomerná tyč; rus. снегомерная рейка; 1993-a3

lavina sněhová — rychlý sesuv sněhu a ledu o minimálním objemu 100 m3 po dráze delší než 50 m. Menší sesuvy označujeme jako sněhové splazy. Dochází k němu za určitých met. a topografických podmínek. Z met. podmínek patří mezi nejdůležitější intenzita a trvání sněžení, teplota vzduchu a větrné poměry, k topografickým podmínkám sklon a expozice svahu. Uvedené podmínky určují stabilitu sněhového profilu, tedy rozložení vrstev sněhové pokrývky, jejich strukturu a mech. a fyz. vlastnosti, důležité pro zachování rovnovážného stavu. Narušení rovnováhy vyvolává pohyb sněhových vrstev, které se vzájemně liší morfologicky a geneticky. Laviny dělíme podle tvaru dráhy na plošné a žlabové; podle formy odtrhu na laviny s čárovým odtrhem (deskové) a laviny s bodovým odtrhem; podle skluzného horizontu na povrchové a základové; podle vlhkosti sněhu v pásmu odtrhu na laviny ze suchého sněhu či laviny z mokrého sněhu; podle příčin vzniku na laviny samovolné a uměle vyvolané. K ochraně proti sněhovým lavinám se v současnosti stavějí na lavinových svazích lavinové zábrany v podobě zátarasů z betonu a oceli (pasivní ochrana). V případě, že lavina ohrožuje silnice, obydlí, turistické trasy či například sjezdovky, připraví specialisté řízený odstřel (aktivní ochrana). Při vstupu do lavinových katastrů se doporučuje základní lavinové vybavení (lavinový vyhledávač, sonda a lopata). Stupně lavinového nebezpečí (1. až 5.) vyhlašuje v ČR Horská služba na základě analýzy sněhového profilu. Lavinové katastry v ČR jsou v Krkonoších a Jeseníkách. Viz též vítr lavinový.

angl. snow avalanche; snow slide; slov. snehová lavína; rus. снежная лавина; 1993-a3

lázně klimatické — místo s léčivým klimatem, v němž je zákl. léčebnou metodou klimatická léčba neboli klimatoterapie, kde jsou pro tuto metodu odpovídající léčebná zařízení, je zajištěna odb. lékařská péče a jemuž byl ministerstvem zdravotnictví udělen lázeňský statut. Na klimatické lázně se kladou vyšší požadavky z ekologického hlediska než na přírodní léčebné lázně minerální. Viz též místo klimatické.

angl. climatic health resort; slov. klimatické kúpele; rus. климатический курорт; 1993-a1

leader [lídr], syn. výboj blesku vůdčí.

slov. leader; rus. лидер; 1993-a1

léčba klimatická, syn. klimatoterapie

slov. klimatická liečba; rus. климатическое лечение; климатотерапия; 1993-a1

led houbovitý — ledová struktura, která je tvořena ledem obsahujícím vzduchové bubliny zčásti nebo úplně zaplněné kapalnou vodou. Existence houbovitého ledu byla prokázána laboratorně, někteří autoři připouštějí existenci této struktury i v přirozených kroupách.

angl. spongy ice; slov. hubovitý ľad; rus. губчатая структура льда; 2014

led oblačný — 1. obecné označení veškerých ledových částic (jednotlivých ledových krystalků, jejich shluků, ledových krupek a krup) v oblaku; 2. při parametrizaci mikrofyziky v modelech numerické předpovědi počasí se užívá kategorie oblačného ledu, která zahrnuje malé ledové částice unášené prouděním v oblaku, jejichž pádovou rychlost lze zanedbat. Viz též autokonverze, voda oblačná.

angl. cloud ice; slov. oblačný ľad; rus. лед в облаках; 2014

ledoví muži, viz muži ledoví

slov. ľadoví muži; rus. заморозки в мае; майские возвраты холодов ; 1993-a1

ledovka — souvislá, zpravidla homogenní průhledná ledová vrstva, která vzniká při mrznoucím mrholení nebo mrznoucím dešti, buď zmrznutím přechlazených vodních kapek při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je záporná nebo slabě nad 0 °C, a nebo zmrznutím nepřechlazených vodních kapek okamžitě při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je výrazně záporná. Ledovka se tvoří na vodorovných a svislých či šikmých plochách, na větvích i kmenech stromů, na drátech, tyčích, na povrchu země, na chodnících, vozovkách atd. Při déletrvajících podmínkách, vhodných pro její vytváření, může vrstva ledu dosáhnout tloušťky několika cm. Měrná hmotnost ledovky bývá 700 až 900 kg.m–3. Ledovka na zemi se nesmí zaměňovat s náledím. V letecké meteorologii je místo „mrznoucí“ používáno adjektivum „namrzající“.

angl. glaze; slov. ľadovica; rus. гололед; 1993-a3

lenticularis (len) — jeden z tvarů oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Oblak má podobu čoček nebo mandlí, které jsou často velmi protáhlé a mají obvykle výrazné obrysy; někdy se u nich projevuje irisace (zbarvení). Oblaky tohoto tvaru jsou nejčastěji orografického původu, mohou se však také tvořit při zvlnění spodní části vzduchové vrstvy s inverzí teploty, je-li vzduch blízko stavu nasycení. Označení len se užívá hlavně u druhů cirrocumulus, altocumulusstratocumulus. Termín len poprvé použil angl. meteorolog C. Ley v r. 1894. Viz též oblak orografický.

angl. lenticularis; slov. lenticularis; rus. лентикулярные; чечевицеобразные облака; 1993-a2

leste — 1. španělský námořnický výraz pro vých. vítr; 2. místní název pro horký, suchý vých. nebo jv. vítr na Madeiře a Kanárských ostrovech, vanoucí v kterékoli roční době kromě léta. Za tohoto větru klesá poměrná vlhkost vzduchu pod 20 %. Vyskytuje se na přední straně cyklony postupující přes Atlantik k východu. Je podobný sciroccu ve Středomoří a větru leveche ve Španělsku.

angl. leste; slov. leste; rus. лестэ; 1993-a1

let izobarický — let v izobarické hladině, tj. prakticky při konstantním tlaku vzduchu. Tohoto způsobu letu se v meteorologii používá při měření ve volné atmosféře pomocí transoceánských sond, která se konají hlavně k výzkumným účelům.

angl. pressure pattern flying; slov. izobarický let; rus. изобарический полет; 1993-a1

léto — jedna z hlavních klimatických, příp. fenologických sezon ve vyšších zeměp. šířkách dané polokoule, vymezená např. takto: 1. období od letního slunovratu do podzimní rovnodennosti (astronomické léto); 2. trojice letních měsíců, na sev. polokouli červen, červenec a srpen (tzv. klimatologické léto); 3. období s prům. denními teplotami vzduchu 15 °C a vyššími (tzv. vegetační léto).

angl. summer; slov. leto; rus. лето; 1993-a3

léto babí — období suchého, málo větrného, slunného a přes den velmi teplého počasí, které se vyskytuje v Evropě obvykle v září nebo říjnu. Noci v tu dobu již bývají poměrně chladné a vytvářejí se v nich radiační mlhy, které se s postupujícím podzimem (zkracujícím se dnem) udržují po větší část dne. Příčinou babího léta je rozsáhlá anticyklona, která v podzimním období setrvává nad stř. a jv. Evropou. Trvání babího léta v  jednotlivých letech je velmi rozdílné: např. v r. 1959 trvalo téměř 7 týdnů, zatímco v některých letech není zřetelné. Patří k povětrnostním singularitám v roč. průběhu počasí ve stř. Evropě; podle H. Flohna se v průměru vyskytuje ve dnech 21. 9. až 2. 10. Proto je u nás někdy nazýváno létem svatého Václava (28. 9.). Období s podobným rázem podzimního počasí má v  jiných zemích vlastní pojmenování, např. ve Francii léto svatého Martina (11. 11.), připadající na první polovinu listopadu, v Anglii léto svatého Lukáše (18. 10.), vyskytující se uprostřed října, ve Švédsku léto svaté Brigity (26. 10.) apod. V Severní Americe je obdobou babího léta léto indiánské.

angl. St. Luke's summer; St. Martin's summer; All-hallown summer; slov. babie leto; rus. бабье лето; 1993-a1

léto indiánské — období málo větrného, ve dne abnormálně teplého a slunného počasí, ale s chladnými nocemi a ranními (později i  celodenními) mlhami, které se vyskytuje přibližně uprostřed podzimu v  USA a v Kanadě. Nemusí se vyskytnout každým rokem, naopak v některých letech jsou dvě nebo dokonce tři období indiánského léta, a to i ke konci podzimu. Pojem indiánské léto byl poprvé zaznamenán v r. 1778. Amer. indiáni zřejmě využívali tohoto příznivého počasí k zvýšení svých zimních zásob dřeva apod. Jedná se o typické anticyklonální počasí, které je podmíněno meridionálním cirkulačním typem. Odpovídá babímu létu ve stř. Evropě.

angl. Indian summer; slov. indiánske leto; rus. золотая осень; индейское лето; 1993-a1

let s použitím přístrojů — let, který se uskutečňuje, bez ohledu na příp. vizuální kontakt s povrchem Země, za met. podmínek zpravidla horších než jsou stanoveny minimy pro dohlednost, vzdálenost od oblaků a od základny oblaků. Pro tyto lety platí speciální pravidla IFR (Instrument flight rules). Viz též podmínky meteorologické pro let podle přístrojů.

angl. instrument flight; slov. let podľa prístrojov; rus. полет по приборам; 1993-a3

let za viditelnosti povrchu Země — let, který se uskutečňuje za vizuálního kontaktu s povrchem země a za met. podmínek rovných nebo lepších, než jsou stanoveny minimy pro dohlednost, vzdálenost od oblaků a od základny oblaků. Pro tyto lety platí speciální pravidla VFR (Visual flight rules). Lety VFR lze provádět jen do letové hladiny FL 195 (19 500 stop). Výjimky z tohoto pravidla mohou být schváleny Úřadem pro civilní letectví a lze je nalézt v publikaci Letecké informační služby ŘLP ČR s. p. AIP (Aeronautical Information Publication). Viz též podmínky meteorologické pro let za viditelnosti.

angl. visual flight; slov. let pri viditeľnosti zeme; rus. визуальный полет; 1993-a3

let za ztížených meteorologických podmínek — let za podmínek, za nichž není možná nebo je velmi ztížená vizuální navigace s  využitím viditelnosti povrchu země. Obvykle jde o let v oblacích, nad oblaky pokrývajícími značnou část oblohy, při malé viditelnosti nad mořem nebo ve velkých výškách. Přesné vymezení ztížených povětrnostních podmínek závisí zejména na typu letadla, na denní době a na kvalifikaci posádky letadla. V civilním letectvu se častěji používají termíny let s použitím přístrojů (VFR, VMC) a meteorologické podmínky pro let podle přístrojů (IFR, IMC).

slov. let za zťažených meteorologických podmienok; rus. полет в сложных метеорологических условиях; 1993-a3

levante, levanter — španělský název pro mírný až čerstvý vých. nebo sv. vítr ve Středomoří, v oblasti od již. Francie po Gibraltar. Při levante se vyskytuje velmi vlhké (mlhavé) a deštivé počasí, zvláště v období od října do prosince a od února do března. Prům. trvání levante bývá kolem 2 dní. Vyskytuje se při vysokém tlaku vzduchu nad stř. Evropou a  cykloně v jz. oblasti Středozemního moře.

angl. levante; slov. levante, levanter; rus. леванте; 1993-a1

leveche [leveš] — španělské označení pro scirocco. Je to horký a suchý vítr v pobřežních oblastech mezi Valencií a Malagou, nesoucí prach a písek z jv. až jz. kvadrantu. Vane na přední straně cyklony na jv. pobřeží Španělska, zasahuje však pouze několik kilometrů do vnitrozemí.

angl. leveche; slov. leveche; rus. левече; 1993-a1

lidar, lokátor laserový, lokátor kvantový optický, lokátor kvantový světelný — zařízení pracující na principu vysílání laserových pulsů a detekci zpětně rozptýleného záření. Podobně jako u radiolokátoru, je ve vysílači lidaru generován pulz, jehož rozptyl reaguje na charakteristické fyz. a chem. vlastnosti prostředí, jímž prochází. Zpětné rozptýlené záření je přijímáno velmi citlivým a vysoce selektivním přijímačem. Ze zpoždění signálu a rychlosti světla lze určit vzdálenost od místa zpětného rozptylu signálu. Řada lidarů poskytuje i informace o změnách intenzity rozptýleného záření. Pomocí lidarů lze měřit řadu atmosférických parametrů: teplotu, tlak, vlhkost, koncentraci atm. plynů (např. ozonu, metanu, oxidů síry a dusíku atd.). Dále lze lidarů v meteorologii využívat k měření výšky základny oblaků, tvaru oblakůtvaru kouřových vleček i k odhadu fyz. a chem. vlastností atmosférického aerosolu. Lidary jsou rovněž využívány na meteorologických družicích, kde kromě výše uvedeného využití jsou rovněž používány pro stanovení mikrofyzikálních vlastností oblačnosti. Označení lidar je akronym úplného angl. názvu light detection and ranging.

angl. lidar; slov. lidar; rus. лидар; 1993-a0

Lifted index — index stability odvozený z Showalterova indexu a definovaný podle vzorce
LI=T500-TL,
kde T500 je teplota vzduchu v hladině 500 hPa a teplota TL se v různých modifikacích Lifted indexu stanovuje různě, většinou se jedná o teplotu částice vyzdviženou adiabaticky do hladiny 500 hPa z různě definované spodní hladiny.

angl. Lifted index; slov. Lifted index; rus. индекс LIFT; подьемный индекс ; 2014

liják — lid. výraz pro silný déšť. Nejčastěji se jedná o déšť přívalový.

angl. rain gush; slov. lejak; rus. ливень; 1993-a3

lijavec — lid. výraz pro přívalový déšť.

slov. lejak; rus. ливень ; проливной дождь; 1993-a1

límec oblačný, viz oblak húlavový.

slov. oblačný golier; rus. грозовой вал; грозовой ворот; шкваловый ворот; 1993-a1

limit imisní — nejvýše přípustná úroveň znečištění venkovního ovzduší stanovená Zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Imisní limity jsou stanoveny pro vymezené znečišťující látky, které mají podle výsledků dlouhodobých studií prokazatelně škodlivý účinek na lidské zdraví nebo vegetaci a ekosystémy. Odborně hodnoty konkrétních imisních limitů vycházejí z doporučených hodnot Světové zdravotnické organizace (WHO). Pro Evropskou Unii jsou stanoveny imisní limity tzv. směrnicemi (direktivami) EU. Z těchto směrnic pak vycházejí národní imisní limity stanovené legislativou jednotlivých členských států. Dodržování imisních limitů je právně vymahatelné a jejich nedodržení je finančně sankcionováno.

angl. ambient air polutant limit value; 2016

linka pro předpověď počasí automatizovaná — vytváření předpovědi počasí praktickým uskutečněním automatizace v meteorologii pro vytváření a distribuci předpovědi počasí. Jedná se o automatický informační systém sestávající z podsystémů monitorování atmosféry (tj. sběru, zpracování a vizualizace meteorologických informací, a to zejména informací z meteorologických stanic a metod dálkové detekce) a výstupů numerických předpovědních modelů. Automatizovaná linka pro předpověď počasí může být doplněna automatickou aplikací statistických metod (následným statistickým zpracováním např. výstupů více modelů numerické předpovědi počasí nebo operativních informací). Úloha meteorologa se uplatňuje především při závěrečné analýze povětrnostní situace, při interpretaci a případné korekci výstupů modelů numerické předpovědi počasí, zejména při výskytu nejednoznačných informací a při předpovědi nebezpečných meteorologických jevů.

slov. automatizovaná linka pre predpoveď počasia; rus. автоматизированная система прогнозирования погоды; 1993-a3

listovitost tropopauzy — zvláštní případ struktury tropopauzy, který je charakteristický výskytem několika vrstev vzduchu s odlišným vertikálním teplotním gradientem. Jev souvisí především se zánikem původních a vznikem nových tropopauz při střídání vzduchových hmot různých vlastností. V listovitosti tropopauzy se odráží výraznost cirkulačních procesů v dané oblasti. Viz též tropopauza vícevrstvá.

angl. foliated structure of tropopause; slov. listovitosť tropopauzy; rus. листовидная структура тропопаузы; 1993-a1

litometeormeteor vytvořený soustavou částic, které jsou většinou pevného skupenství a nepocházejí z vody. Tyto částice jsou rozptýleny ve vzduchu nebo zdviženy z povrchu země větrem. Mezi litometeory patří zákal, prachový zákal, kouř, zvířený prach nebo písek, prachová nebo písečná vichřiceprachový nebo písečný vír.

angl. lithometeor; slov. litometeor; rus. литометеор; 1993-a2

litosféra — vnější pevný obal Země, zahrnující zemskou kůru a nejsvrchnější část zemského pláště. Viz též biosféra, pedosféra, kryosféra.

angl. lithosphere; slov. litosféra; rus. литосфера; 1993-a3

loď meteorologická — loď zpravidla specializovaná na plnění úkolů v systému met. a oceánologických pozorování, na prvotní zpracování těchto pozorování a rozšiřování získaných výsledků. Meteorologické lodě dnes pracují pouze jako expediční (lodě v expedicích TROPEX, POLEX, MONEX apod.) a jejich úkoly plní i dopravní lodě (včetně lodí říčních) a majáky. Kromě zákl. přízemních meteorologických pozorování se na meteorologických lodích konají i oceánologická pozorování (mořských proudů a vln, teploty mořské vody a jejího vert. profilu, znečištění moře apod.). Výsledky měření meteorologických lodí doplňují pozorování v síti pozemních meteorologických stanic a slouží hlavně pro zabezpečování námořní dopravy, rybářských lodí i další činnosti na moři. Po 2. světové válce se rozšířily stacionární meteorologické lodě, které prováděly mj. i měření aerologická. Ovšem od 60. let docházelo k jejich útlumu, když jejich pozorování postupně nahradily met. družice, bóje a dopravní lodě. Poslední stacionární meteorologická loď ukončila svůj provoz na konci roku 2009.

angl. ocean station vessel (OSV); ocean weather station; weather ship; slov. meteorologická loď; rus. метеорологическое судно; 1993-a3

lokátor akustický, syn. sodar.

angl. acoustic radar; acoustic sounder; slov. akustický lokátor; rus. локатор акустический (содар); 1993-a3

lokátor kvantový optický, syn. lidar.

slov. optický kvantový lokátor; rus. оптический локатор квантовый; 1993-a1

lokátor kvantový světelný, syn. lidar.

slov. svetelný kvantový lokátor; 1993-a1

lokátor laserový, syn. lidar.

angl. lidar; slov. laserový lokátor; rus. лазерный локатор, лидар; 1993-a3

lom elektromagnetických vln v atmosféře, syn. refrakce atmosférická.

angl. atmospheric refraction of electromagnetic waves; slov. lom elektromagnetických vĺn v atmosfére; rus. преломление электромагнитных волн в атмосфере; 1993-a1

lom světla v atmosféře, viz index lomu světla ve vzduchu.

angl. atmospheric refraction of light; slov. lom svetla v atmosfére; rus. преломление света в атмосфере; 1993-a1

lucimetr, pyranometr destilační — pyranometr pro měření cirkumglobálního záření v oboru od 0,3 do 4 μm. Pracuje na destilačním principu. Jeho skleněné kulové čidlo (potažené kovovým filmem nebo zhotovené z černého materiálu) je částečně naplněno vhodnou kapalinou, která se zahřívá pohlceným zářením a předestilovává se do kalibrované trubice. Objem zkondenzované kapaliny je úměrný úhrnu energie, která dopadla na čidlo přístroje za dobu jeho expozice. Viz též pyranometr kulový.

angl. lucimeter; slov. lucimeter; rus. люциметр; 1993-a1

luxmetr — v meteorologii přístroj k měření osvětlení viditelným zářením Slunce vyjádřeným v luxech. Je založen na fotoelektrickém principu.

angl. luxmeter; slov. luxmeter; rus. люксметр; 1993-a3

lyzimetr — přístroj k přímému měření evapotranspirace. Nejčastěji se měří množství proteklé vody nebo změna váhy půdního vzorku se zkoumanou plodinou v nádobě lyzimetru. Měření se většinou provádí pod travnatým povrchem. Podle velikosti výparoměrné plochy se lyzimetry dělí na malé (< 0,5 m2), standardní (0,5–1 m2) a velké (> 1 m2). K nejrozšířenějším patří tzv. gravitační lyzimetry, ve kterých se registruje rozdíl mezi množstvím přirozeně i uměle dodané vody a vody odteklé z nádoby lyzimetru.

angl. lysimeter; slov. lyzimeter; rus. лизиметр; 1993-a3