SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK eMS

 

Zkratky přídavných jmen se používají i ve významu příslovcí, např.: klimatický — klimaticky, západní — západně, nebo naopak zkratky příslovcí i ve významu přídavných jmen, např.: obzvláště — obzvláštní, obvykle — obvyklý.

A

 

H

 

O

 

abs.

absolutní

hod.

hodinový

obj.

objektivní

aerol.

aerologický

horiz.

horizontální

odb.

odborný

aerodyn.

aerodynamický

hosp.

hospodářský

opt.

optický

agromet.

agrometeorologický

hydrodyn.

hydrodynamický

P

 

akust.

akustický

hydrol.

hydrologický

procent.

procentuální

amer.

americký

hydromet.

hydrometeorologický

prům.

průměrný

angl.

anglický

hygien.

hygienický

přístr.

přístrojový

antarkt.

antarktický

CH

 

R

 

arkt.

arktický

chem.

chemický

radioakt.

radioaktivní

astron.

astronomický

J

 

rel.

relativní

atm.

atmosférický

již.

jižní

roč.

roční

B

 

j. č.

jednotné číslo

rus.

ruský

biomet.

biometeorologický

j. š.

jižní šířka

S

 

Č

 

jv.

jihovýchodní

sev.

severní

čes.

český

jz.

jihozápadní

slang.

slangový

čs.

československý

K

 

slov.

slovenský

čís.

číselný

konv.

konvektivní, konvekční (syn.)

srv.

srovnej

D

 

kvalit.

kvalitativní

s. š.

severní šířka

dyn.

dynamický

kvantit.

kvantitativní

statist.

statistický

E

 

L

 

stř.

střední

ekon.

ekonomický

labor.

laboratorní

subj.

subjektivní

el.

elektrický

lat.

latinský

sv.

severovýchodní

elmag.

elektromagneticky

lid.

lidový

syn.

synonymum

empir.

empirický

M

 

synop.

synoptický

energ.

energetický

makromet.

makrometeorologický

sz.

severozápadní

event.

eventuální

mat.

matematický

T

 

F

 

max.

maximální

tech.

technický

fenol.

fenologický

mech.

mechanický

technol.

technologický

form.

formální

měs.

měsíční

teor.

teoretický

franc.

francouzský

met.

meteorologický

termodyn.

termodynamický

fyz.

fyzikální

mezomet.

mezometeorologický

V

 

G

 

mikromet.

mikrometeorologický

v. d.

východní délka

geodyn.

geodynamický

mil.

milión

vert.

vertikální

geofyz.

geofyzikální

min.

minimální

vodohosp.

vodohospodářský

geograf.

geografický

m n. m.

metrů nad mořem

vých.

východní

geol.

geologický

mn. č.

množné číslo

výzk.

výzkumný

geomorf.

geomorfologický

N

 

Z

 

graf.

grafický

nadm.

nadmořský

zákl.

základní

 

 

např.

například

záp.

západní

 

 

něm.

německý

z. d.

západní délka

 

 

 

 

zast.

zastaralý

 

 

 

 

zeměp.

zeměpisný

 

 

 

 

zkr.

zkratka

 

 

 

 

zn.

značka