PŘEDMLUVA

  
 

Předmluva prvního vydání Meteorologického slovníku výkladového a terminologického

  
 

Elektronický Meteorologický Slovník - eMS

Elektronický slovník, který dáváme k dispozici uživatelům na webovských stránkách České Meteorologické Společnosti (ČMeS), je výsledkem práce Terminologické Skupiny ČMeS (TS). Navazuje na knižní vydání Meteorologického slovníku z roku 1993 (MS1993) a výchozím produktem pro práci TS byla elektronická verze tohoto knižního vydání. Tu připravil a dal ČMeS k dispozici předseda redakční rady prvního vydání slovníku RNDr. B. Sobíšek, DrSc. po vydání knižní verze MS1993.

Terminologická skupina ČMeS začala svou práci v březnu 2010 a prvním rozhodnutím TS bylo soustředit se na tvorbu elektronické verze slovníku jako produktu otevřeného dalším doplňkům a připomínkám. To nevylučuje přípravu druhého upraveného a rozšířeného knižního vydání meteorologického slovníku v blízké budoucnosti. Náplň práce TS v období, které předchází zveřejnění této verze eMS, lze rozdělit na část technickou a část odbornou.

Počáteční technická práce TS spočívala v uvedení do provozu a v následném přepracování kódu prvního vydání slovníku tak, aby nová verze mohla být k dispozici pro práci TS. Při této práci byl hlavní důraz položen na elektronickou komunikaci členů TS. Prostřednictvím pracovní verze eMS byli členové TS průběžně informování o stavu úprav a odborných revizí. V textu všech explikací byly odstraněny zkratky hesel a soubor používaných zkratek byl upraven (viz Úvodní informace/Seznam zkratek). Pracovní verze eMS byla postupně upravována, přičemž průběžné technické úpravy eMS, včetně revizí hesel na základě příspěvků členů TS, zajišťoval RNDr. P. Zacharov, Ph.D.

Základním cílem odborné práce TS a dalších externích spolupracovníků byla revize a aktualizace všech explikací obsažených v MS1993 a doplnění potřebných nových hesel. Při úpravách jsme se vždy snažili respektovat původní text explikace. V pracovních verzích eMS byly revidované explikace doprovázeny jmény autorů revizí a vyznačením rozsahu případné úpravy. V předkládané verzi eMS byly tyto seznamy vypuštěny a naopak všechny explikace byly klasifikovány podle návaznosti na původní hesla v MS1993 (viz Úvodní informace/Návod k použití eMS). Označení revize podle této klasifikace je vždy uvedeno na konci explikace. Hesla a jejich explikace byly upraveny v různé míře. Elektronická verze MS1993 obsahovala celkem 4090 hesel. V současné době pouze u 56 hesel nebyla zatím provedena přislíbená kontrola. Tato hesla jsou označena jako 1993-a0 (viz také Úvodní informace/Návod k použití eMS). Všechna ostatní hesla byla zkontrolována, popř. upravena. Část hesel byla akceptována v plném rozsahu pouze s úpravou zkratek či překlepů. K dnešnímu datu se jedná o 1478 hesel, která jsou označena jako 1993-a1 resp. 1993-b1, pokud se úprava týkala také samotného hesla. Řada hesel byla shledána zcela v pořádku po obsahové stránce, bylo však nutné provést formální úpravy stylu či gramatiky explikace. Těchto hesel je celkem 571 a po úpravě jsou označena jako 1993-a2 resp. 1993-b2. U mnoha hesel bylo však nutné provést i úpravy týkající se obsahu explikace. Většinou se jednalo o aktualizaci textu ve smyslu současného rozsahu používání či chápání daného termínu. Často bylo nutné explikaci doplnit o nové nebo chybějící poznatky. Celkem bylo takto modifikováno 1622 hesel, která jsou označena jako 1993-a3 resp. 1993-b3. V rámci revizí došlo i k vypuštění 484 hesel. Celkem 164 hesel bylo vynecháno vzhledem ke změně hesla a fakticky šlo tedy o nahrazení původního hesla novým s identickým nebo modifikovaným obsahem. Příkladem je preference slova klima před slovem podnebí v řadě odborných termínů. Skutečně odstraněných hesel je tedy 320 a jedná se většinou o staré a již neužívané termíny, jejichž význam a použití nezasahuje do současnosti, nebo které byly zcela poplatné době vzniku původní verze slovníku. Mnoho starších pojmů bylo však zachováno a jejich explikace doplněny o komentář k aktuálnosti či míře současného využití. Vynechána byla však odkazová hesla, pokud se vyskytovala bezprostředně u hesla, na něž bylo odkazováno. Do tohoto hesla byly potom tyto termíny zahrnuty.

Slovník byl dále rozšířen o nová hesla zejména z oblastí matematického modelování, distančních meteorologických měření, fyziky oblaků a srážek, fyziky aerosolů a z oblasti inovace a automatizace meteorologických technologií. V několika případech se také změnil název nebo zaměření meteorologických institucí apod. Původním záměrem TS bylo doplnit nová hesla pouze v těch případech, kdy to vyžadovala revize hesla původního. V konečné verzi bylo však doplněno celkem 459 hesel označených jako 2014 a další hesla jsou připravena k zavedení do následující verze eMS. V současné verzi má eMS celkem 4186 hesel (výkladových i odkazových) a je zřejmé, že vynechaní hesel a přidání hesel nových se do značné míry kompenzuje a rozsah slovníku se zásadně nemění.

Jedním ze základních problémů, s nimiž se TS při své práci setkala, je použití anglických termínů a zkratek v případech, kdy český termín neexistuje a prostý překlad do češtiny se v odborné praxi nepoužívá. V mnoha případech je obtížné odlišit odborný slang od výrazů převzatých z angličtiny a již běžně používaných i v české odborné literatuře. K těmto termínům jsme přistupovali jednotlivě s vědomím, že otázky směrované na české jazykové instituce se nesetkávají s jednoznačnými odpověďmi. Snažili jsme se však vždy přiblížit k běžně používané formě. Otázka přístupu k těmto termínům a jejich další vývoj souvisí s vývojem českého jazyka i s vývojem odborných termínů používaných v meteorologii a klimatologii.

Odborné revize hesel musely být doprovázeny i odpovídající revizí českého rejstříku a rejstříků cizojazyčných. V současné verzi eMS je již zahrnut revidovaný anglický rejstřík, přičemž hlavní práci na jeho revizi provedla RNDr. Eva Červená. Ostatní cizojazyčné rejstříky (rejstřík francouzský, německý, ruský a slovenský) jsou v různém stadiu aktualizace a budou postupně oživovány. Na jejich kontrole a úpravách se podílejí externí spolupracovníci TS z ČR i ze zahraničí. Zcela připraven je rejstřík slovenský, který opravil a doplnil Mgr. Stanislav Racko, a v pokročilém stadiu revize je rejstřík ruský, na jehož aktualizaci pracuje ing. Natalya Shustova. Oběma kolegům z ČHMÚ patří naše poděkování za jejich rozsáhlou pomoc. V současné dobé proběhla jazyková korektura textu explikací zásluhou kolegyň Olgy Šuvarinové, Hany Stehlíkové a Vendulky Hugové ze Střediska informačních služeb ČHMÚ. Také za tuto pomoc velmi děkujeme.

Současný eMS považujeme za Beta verzi, v níž je třeba především dokončit cizojazyčné rejstříky a vyhodnotit řadu návrhů na doplnění a opravy, které má již TS nově k dispozici. V tomto smyslu práce TS i nadále pokračuje. Předpokládáme také, že kromě těchto prací bude třeba zmodernizovat i kód slovníku přechodem na databázovou verzi. I po těchto úpravách nebude eMS uzavřeným produktem. Kromě dokončení několika desítek přislíbených revizí máme již dnes připraveny návrhy nových hesel včetně odpovídajících explikací. Důležitá bude i spolupráce s uživateli eMS, kde očekáváme řadu doplňků a připomínek zejména od členů ČMeS a odborníků pracujících v oborech, které jsou zahrnuty v heslech eMS. Komunikace s uživateli slovníku bude zajištěna na webu ČMeS tak, aby mohla být součástí další práce TS. V počátečním stadiu je možné posílat připomínky a návrhy na e-mailovou adresu slovník@cmes.cz. Jakoukoliv pomoc velmi uvítáme.

Daniela Řezáčová, vedoucí TS
27. 1. 2015