ODBORNÉ ZKRATKY eMS

  
 

Acaltocumulus.

 

3D VAR — viz metoda objektivní analýzy variační.

 

4D VAR — viz metoda asimilace dat variační.

 

ACC — angl. Area Control Centre or Area Control, oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení.

 

ACDAR — angl. Acoustic Detection and Ranging, sodar.

 

AERO — zkrácená zpráva o přízemních meteorologických pozorováních, viz zpráva o přízemních meteorologických pozorováních zkrácená.

 

AFTN — angl. Aeronautical Fixed Telecommunication Network, letecká pevná telekomunikační síť.

 

AGL — angl. above ground level, nad úrovní země, viz výška základny oblaků.

 

AIDS — angl. Aircraft Integrated Data System, integrovaný systém dat z letadel.

 

AIP — angl. Aeronautical information publication, letecká informační příručka.

 

AIREP — angl. air-report, hlášení o pozorování z letadel během letu pravidelné.

 

AIREP SPECIAL-ARS — viz hlášení mimořádné o pozorování z letadel během letu.

 

AIRMET — výstražná letová informace, viz informace AIRMET.

 

AMD — opravená letištní předpověď, viz upřesnění předpovědi.

 

AO — angl. Arctic Oscillation, arktická oscilace.

 

API — angl. Antecedent Precipitation Index, index předchozích srážek.

 

APP — angl. Approach control office or Approach control or Approach control service, přibližovací stanoviště řízení nebo řízení přiblížení nebo přibližovací služba.

 

AR4 — angl. IPCC Fourth Assessment Report, Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC, viz IPCC.

 

AR5 — angl. IPCC Fifth Assessment Report, Pátá hodnotící zpráva IPCC, viz IPCC.

 

arc — lat. arcus, oblouk.

 

ARFOR — angl. area forecast, letecká oblastní předpověď, viz předpověď počasí oblastní, předpověď pro let nebo trať.

 

Asaltostratus.

 

AT — absolutní topografie, viz topografie barická absolutní.

 

ATIS — angl. Automatic Terminal Information Service, automatické vysílání informací o letištích a jejich meteorologických podmínkách.

 

AV ČR — Akademie věd České republiky, viz Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

 

AVHRR — angl. Advanced Very High Resolution Radiometer, viz radiometr AVHRR.

 

AWO — viz provoz za každého počasí.

 

AWOG — angl. All weather operations group, Skupina pro provoz za každého počasí.

 

AWOS — Automated Weather Observing Systém, Automatizovaný systém pozorování počasí, viz měření dráhové dohlednosti.

 

AWS — angl. Automatic Weather Station. Automatická meteorologická stanice.

 

BASE — angl. cloud base, základna oblačnosti , viz minima letištní provozní.

 

BBBB — do roku 1999 identifikace zlepšení počasí ve zprávě o náhlé změně počasí.

 

BKN — angl. broken, množství oblačnosti 5/8–7/8. Viz přehled letištní klimatologický.

 

BP — angl. before present, před současností, viz klima holocénu.

 

BUFR — angl. Binary universal form for the representation of meteorological data. Binární univerzální formát pro reprezentaci meteorologických dat. Viz BUFR.

 

BVOC — angl. biogenic volatile organic compounds, biogenní těkavé organické látky.

 

BWER — angl. bounded weak echo region, oblast snížené radiolokační odrazivosti.

 

CAeM — angl. Commission for Aeronautical Meteorology, Komise pro leteckou meteorologii Světové meteorologické organizace.

 

CAgM — angl. Commission for Agricultural Meteorology, Komise pro zemědělskou meteorologii Světové meteorologické organizace.

 

cal — lat. calvus, lysý, tvar oblaku.

 

CALM — angl. calm, klidný, tichý, označení pro bezvětří, v letecké meteorologii vítr o rychlosti menší než 1 m/s. Viz calm.

 

cap — lat. capillatus, vlasatý, tvar oblaku.

 

CAPE — angl. Convective Potential Available Energy, dostupná konvektivní potenciální energie, viz CAPE.

 

CAPPI — viz produkt radiolokační CAPPI.

 

cas — lat. castellanus, hradní, tvar oblaku.

 

CAS — angl. Commission for Atmospheric Sciences, Komise pro atmosférické vědy Světové meteorologické organizace.

 

CAT — angl. clear air turbulence, turbulence v bezoblačném prostoru.

 

CAVOK — angl. cloud and visibility OK, počasí příznivé pro letecký provoz.

 

CAVT — angl. Constant absolute vorticity trajectory, trajektorie s konstantní absolutní vortícitou, viz metoda CAVT.

 

Cbcumulonimbus, bouřkový oblak, jeden ze základních druhů oblaků.

 

CBS — angl. Commission for Basic Systems, Komise pro základní systémy (GOS, GTS a GDPFS) Světové meteorologické organizace.

 

Cccirrocumulus, řasová kupa, jeden ze základních druhů oblaků.

 

CC — Cloud to Cloud, výboj blesku mezi oblaky.

 

CCCC — 1. identifikace stanice nebo centra v telekomunikačním záhlaví zpráv; 2. písmenný indikativ letiště (směrovací značka ICAO), viz indikativ stanice.

 

CCl — angl. Commission for Climatology, Komise pro klimatologii Světové meteorologické organizace.

 

CFC — angl. chlorofluorocarbons, chlorfluoruhlovodíky, chlorované fluorovodíky (tvrdé freony). Viz látky poškozující ozonovou vrstvu.

 

CFD — angl. Computational Fluid Dynamics, viz modely CFD.

 

Cg — angl. Congress, kongres Světové meteorologické organizace.

 

CG+ (CG-) — Cloud to Ground, výboj blesku mezi oblakem a zemí přenášející na zem kladný (záporný) elektrický náboj.

 

CHy — angl. Commission for Hydrology, Komise pro hydrologii Světové meteorologické organizace.

 

Cicirrus, řasa, jeden ze základních druhů oblaků.

 

CIMO — angl. Commission for Instruments and Methods of Observation, Komise pro přístroje a pozorovací metody Světové meteorologické organizace.

 

CIN — angl. Convective Inhibition, viz CIN.

 

CLIMATzpráva o měsíčních údajích z pozemní stanice.

 

CLIMAT SHIP — zpráva o měsíčních údajích z meteorologické stanice na lodi, viz zpráva o měsíčních údajích z pozemní stanice.

 

CLIMAT TEMPzpráva o měsíčních aerologických průměrech z pozemní stanice.

 

CLIMAT TEMP SHIP — zpráva o měsíčních aerologických průměrech z meteorologické stanice na lodi, viz zpráva o měsíčních aerologických průměrech z pozemní stanice.

 

CLICOM — angl. CLImatological COMunication, klimatologická databázová aplikace Světové meteorologické organizace určená pro rozvojové země. Viz databáze klimatologická.

 

CLIDATA — angl. CLImatological DATA, klimatologická databázová aplikace ČHMÚ, pro správu, kontrolu a archivaci dat. Viz databáze klimatologická.

 

con — lat. congestus, nakupený, tvar oblaku.

 

Cscirrostratus, řasová sloha, jeden ze základních druhů oblaků.

 

CTH — angl. cloud top height, výška horní hranice oblačnosti.

 

CTP — angl. cloud top pressure, tlak ve výšce horní hranice oblačnosti.

 

CTT — angl. cloud top temperature, teplota horní hranice oblačnosti.

 

Cu — lat. cumulus, kupa, jeden ze základních druhů oblaků.

 

ČBkSČeská bioklimatologická společnost.

 

ČHMÚČeský hydrometeorologický ústav.

 

ČMeSČeská meteorologická společnost.

 

ČSAV — Československá akademie věd, předchůdce Akademie věd České republiky (AV ČR), viz Československá meteorologická společnost při ČSAV.

 

ČSMSČeskoslovenská meteorologická společnost, předchůdce České meteorologické společnosti.

 

DCP — angl. Data Collecting Platform — základna pro soustřeďování dat, základna pro sběr dat.

 

DCPC — angl. Data Collection and Product Center. Regionální komponenta Informačního systému Světové meteorologické organizace, viz WIS.

 

DENEB — kódové slovo na konci zprávy METAR, bylo-li prováděno umělé rozpouštění mlhy. Viz zpráva letecká meteorologická pravidelná (METAR).

 

DNS — angl. Direct Numerical Simulation, viz metody přímé simulace DNS.

 

DPZ — dálkový průzkum Země (aerokosmickými prostředky). Viz družice meteorologická.

 

du — lat. duplicatus, dvojitý, odrůda oblaku.

 

E — 1. angl. East, východ; 2. angl. eastern longitude, východní zeměp. délka.

 

EBM — angl. energy balance model, model energetické bilance, viz modely klimatu energetické bilanční.

 

EC — angl. Executive Council (dříve Executive Committee), Výkonná rada (dříve Výkonný výbor) Světové meteorologická organizace..

 

ECMWF — angl. European Centre for Medium Range Weather Forecasts, Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí.

 

ECHO TOP — viz produkt radiolokační ECHO TOP.

 

ELEV — angl. elevation, výška bodu na povrchu země měřená od střední hladiny moře. Viz souřadnice meteorologické stanice.

 

EMBD — angl. embedded (in a layer), označení kumulonimbu (Cb) prorůstajícího vrstevnatou oblačností nebo Cb, které nelze snadno rozeznat pro zákal.

 

EMS — angl. European Meteorological Society.

 

ENSO — angl. El Niňo-Southern Oscillation, El Niňo - jižní oscilace. Viz ENSO.

 

ERA — angl. European ReAnalysis, evropská reanalýza, jedna z reanalýz vytvořených ECMWF

 

ESA — angl. European Space Agency, Evropská vesmírná agentura.

 

EUCOS — angl. European Composite Observing System. Evropský kombinovaný systém pozorování. Viz EUCOS.

 

EUMETCast — systém přenosu družicových snímků, viz EUMETCast.

 

EUMETNET — angl. European Meteorological Services Network. Organizace koordinující činnost evropských meteorologických služeb. Viz EUMETNET.

 

EUMETSAT — název Evropské organizace pro využití met. družic. Viz EUMETSAT.

 

FAR — 1. angl. photosynthetically active radiation, fotosynteticky aktivní záření. 2. angl. IPCC First Assessment Report, První hodnotící zpráva IPCC, viz IPCC.

 

FC — 1. označení druhu informace týkající se letištních předpovědí počasí (telekomunikační označení 9-hod. letištní předpovědi (TAF)), 2. angl. funnel cloud (tornado or waterspout), ve zprávách METAR/SPECI zkratka pro nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť).

 

FEW — množství oblačnosti 1/8–2/8, viz přehled letištní klimatologický.

 

FFD — angl. forward flank downdraft, proud konvektivní sestupný přední.

 

fib — lat. fibratus, vláknitý, tvar oblaku.

 

FIR — angl. flight information region, letová informační oblast, viz služebna meteorologická předpovědní.

 

flo — lat. floccus, vločka, tvar oblaku.

 

fra — lat. fractus, roztříštěný, tvar oblaku.

 

FRQ — angl. frequent, množství oblačnosti cumulonimbus (Cb) "četné, s malými nebo žádnými rozestupy".

 

GAFOR — angl. general aviation forecast, všeobecná letecká předpověď, viz GAFOR.

 

GAMET — oblastní letová předpověď, viz GAMET.

 

GCA — Ground controlled approach system or Ground Controlled approach, systém řízení přiblížení ze země nebo přiblížení řízené ze země.

 

GCM — angl. general circulation model, model všeobecné cirkulace, viz modely klimatu cirkulační.

 

GDPFS — angl. Global Data-Processing and Forecasting System. Světový systém zpracování dat a předpovědí Světové meteorologické organizace.

 

GISC — angl. Global Information System Center. Světové centrum Informačního systému Světové meteorologické organizace. Viz WIS.

 

GMT — angl. Greenwich mean time, greenwichský střední čas.

 

GOES — angl. Geostationary Operational Environmental Satellite, typ geosynchronní družice, viz GOES.

 

GOS — angl. Global Observing System, Světový pozorovací systém. Viz WIGOS.

 

GRID — dříve používaný alfanumerický kód pro přenos údajů v definované pravidelné síti bodů, viz GRID.

 

GRIB — angl. General regularly-distributed information in binary form. Obecná informace v pravidelné síti bodů v binárním formátu, viz GRIB.

 

GTS — angl. Global Telecommunication System, Světový telekomunikační systém.

 

H — angl. High, něm. Hoch, označení středu anticyklony.

 

HAIL PROB — viz produkt radiolokační HAIL_PROB.

 

HCFC — angl. hydrochlorofluorocarbons, hydrochlorfluoruhlovodíky (měkké freony). Viz látky poškozující ozonovou vrstvu.

 

HHOhorní hranice oblačnosti.

 

HMÚHydrometeorologický ústav.

 

hum — lat. humilis, nízký, tvar oblaku.

 

IAMAS — angl. International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences, Mezinárodní sdružení pro meteorologii a atmosférické vědy.

 

ICAE — angl. International Comission on Atmospheric Electricity, Mezinárodní komise pro atmosférickou elektřinu.

 

ICAO — angl. International Civil Aviation Organization, Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Viz Světová organizace pro civilní letectví.

 

IFR — angl. instrument flight rules, pravidla pro let s použitím přístrojů, viz podmínky meteorologické pro let s použitím přístrojů.

 

IMC — angl. instrument meteorological conditions, meteorologické podmínky pro let s použitím přístrojů.

 

in — lat. intortus, vtočený, odrůda oblaku.

 

inc — lat. incus, kovadlina, tvarová zvláštnost oblaku.

 

INTER — viz zpráva INTER.

 

IPCC — angl. Intergovernmental Panel on Climate Change, Mezivládní panel pro klimatickou změnu.

 

ISOL — angl. isolated, množství oblačnosti druhu cumulonimbus (Cb) „izolované-jednotlivé".

 

ITCZ — angl. intertropical convergence zone, intertropická zóna konvergence.

 

ITU — angl. International Telecommunication Union, Mezinárodní telekomunikační svaz.

 

IUGG — angl. International Union of Geodesy and Geophysics, Mezinárodní unie pro geodézii a geofyziku. Viz Mezinárodní sdružení pro meteorologii a atmosférické vědy.

 

JCOMM — angl. Joint WMO-IOC Commission for Oceanography and Marine Meteorology, Komise pro oceánografii a námořní meteorologii Světové meteorologické organizace.

 

JTST — angl. jet stream, tryskové proudění.

 

L — angl. Low, označení středu cyklony.

 

la — lat. lacunosus, vydutý, odrůda oblaku.

 

LAM — Limited Area Model, model předpovědi počasí na omezené oblasti.

 

lenlenticularis, čočka, tvar oblaku.

 

LES — angl. Large Eddy Simulation, viz metoda simulace velkých vírů LES.

 

LIA — angl. Little Ice Age, doba ledová malá.

 

LLJ — angl. low level jet, nízkohladinové tryskové proudění.

 

mam — lat. mamma, prs, vemeno, tvarová zvláštnost oblaku.

 

MAX WINDmaximální vítr.

 

MAX_Z — viz produkt radiolokační MAX_Z.

 

MCC — angl. mesoscale convective complex, komplex konvektivní mezosynoptický.

 

MCS — angl. mesoscale convective system, systém konvektivní mezosynoptický.

 

med — lat. mediocris, prostřední, tvar oblaku.

 

MER — výška v m nad hladinou moře. Viz výška základny oblaků.

 

METARpravidelná letecká meteorologická zpráva.

 

MGRMezinárodní geofyzikální rok.

 

MGSMezinárodní geofyzikální spolupráce.

 

MFO — angl. Meteorological forecast office, meteorologická předpovědní služebna.

 

MMMM — identifikace náhlého zhoršení počasí, viz zpráva o náhlé změně počasí.

 

MOR — Meteorological Optical Range, Meteorologický optický rozsah, viz měření dráhové dohlednosti.

 

MPRMezinárodní polární rok.

 

MSA — angl. minimum sector altitude, minimální sektorová nadmořská výška, viz minimální sektorová výška.

 

MSL — angl. mean sea level, střední hladina moře. Viz výška základny oblaků.

 

MVAmezní vrstva atmosféry.

 

MWO — angl. Meteorological watch office, pracoviště meteorologické výstražné služby.

 

MWP — angl. Medieval Warm Period, období teplé středověké.

 

N — 1. angl. Nord, sever; 2. angl. northern latitude, severní zeměp. šířka; 3. níže, označení středu cyklony; 4. celkové pokrytí oblačností.

 

NAO — angl. North Atlantic Oscillation, severoatlantická oscilace.

 

NAOS — angl. North Atlantic Observation System, viz systém pozorovací v severním Atlantiku. Viz meteorologie mořská.

 

NASA — angl. National Aeronautics and Space Administration, Národní úřad pro letectví a kosmický prostor (USA), viz NASA.

 

neb — lat. nebulosus, zamlžený, tvar oblaku.

 

NIL — lat. nic, označení používané v případě, kdy nejsou dostupné meteorologické údaje. Viz zpráva meteorologická.

 

NMC — angl. National Meteorological Centre, Národní meteorologické centrum.

 

NMS — angl. National Meteorological Service, obecné označení pro národní meteorologickou službu.

 

NMVOC — angl. non-methane volatile organic compounds, nemetanické těkavé organické látky. Viz VOC.

 

NOAA — angl. National Oceanic and Atmospheric Administration, Národní úřad pro oceán a atmosféru, též označení úspěšně vypuštěných met. družic v programu TIROS (USA). Viz NOAA.

 

NOSIG — angl. no significant change, žádná významná změna, viz indikátory změny v přistávacích a letištních předpovědích.

 

NOTAM — angl. Notice to Airmen, zpráva pro letce.

 

NPK — nejvyšší přípustná koncentrace cizorodé látky v ovzduší.

 

Nsnimbostratus, dešťová sloha, jeden ze základních druhů oblaků.

 

NWP — angl. numerical weather prediction, numerická předpověď počasí.

 

NWS — angl. National Weather Service, název národní meteorologické služby USA.

 

OCNL — angl. occasional, množství oblačnosti druhu cumulonimbus (Cb) „vyskytující se místy-dobře oddělené".

 

op — lat. opacus, tmavý, odrůda oblaku.

 

OVC — angl. overcast, množství oblačnosti 8/8. Viz přehled letištní klimatologický.

 

PAH — angl. polycyclic aromatic hydrocarbons, polycyklické aromatické uhlovodíky.

 

pan — lat. pannus, cár, tvarová zvláštnost oblaku.

 

PAN — peroxyacetylnitrate, peroxyacetylnitrát, významná atmosférická znečišťující příměs ze skupiny peroxyacylnitrátů.

 

PANS — angl. peroxyacylnitrates, peroxyacylnitráty - významná složka antropogenního znečištění ovzduší.

 

PANS—MET — angl. Procedures for Air Navigation Services — Meteorology, postupy pro letecké služby — meteorologie.

 

PCB — angl. polychlorinated biphenyls, polychlorované bifenyly.

 

PDSI — angl. Palmer Drought Severity Index, index intenzity sucha Palmerův.

 

PDO — angl. Pacific Decadal Oscillation, pacifická dekádní oscilace.

 

pe — lat. perlucidus, průhledný, odrůda oblaku.

 

PILOT — viz zpráva z pozemní stanice o výškovém větru.

 

PILOT SHIP — zpráva z mořské stanice o výškovém větru, viz zpráva z pozemní stanice o výškovém větru.

 

PILOT SPECIAL — zvláštní zpráva o směru a rychlosti větru ve vyšších hladinách, viz zpráva z pozemní stanice o výškovém větru.

 

PM — angl. Particulate Matter, aerosolové částice považované za znečišťující látku, s potenciálně nepříznivými účinky na lidské zdraví, viz např. PM10.

 

PMV — planetární mezní vrstva atmosféry, viz hranice mezní vrstvy atmosféry.

 

POLEX — angl. Polar Experiment, Polární experiment. Viz loď meteorologická.

 

POP — angl. persistent organic pollutants, perzistentní organické polutanty.

 

PPI — viz produkt radiolokační PPI

 

pra — lat. praecipitatio, spád, tvarová zvláštnost oblaku.

 

PVApřízemní vrstva atmosféry.

 

QAM až QNY — symbol Q-kódu.

 

QAM — povětr. pozorování v urč. místě, které nutno vyznačit. Viz Q-kód.

 

QAN — směr a rychlost přízemního větru (v celých stupních a v m.s—1, km.h—1 nebo v uzlech). Viz Q-kód.

 

QAO — směr a rychlost výškového větru. Viz Q-kód.

 

QBA — vodorovná dohlednost. Viz Q-kód.

 

QBB — množství, druh a výška význačných oblaků nad úrovní letiště. Viz Q-kód.

 

QBC — povětr. podmínky pozorované z letadla. Viz Q-kód.

 

QBI — na letišti jsou v platnosti pravidla pro let s použitím přístrojů. Viz Q-kód.

 

QBJ — množství, druh a výška horní hranice oblaků. Viz Q-kód.

 

QB0 — angl. Quasi-Biennial Oscillation, oscilace kvazidvouletá.

 

QBT — vodorovná dohlednost na přistávací dráze. Viz Q-kód.

 

QCF — výška základny oblaků (nad letištěm nebo nad hladinou moře), množství a druh oblačnosti. Viz Q-kód.

 

QDF — D — faktor v určité výšce a poloze letadla (rozdíl mezi výškou zjištěnou radiovýškoměrem a nadm. výškou standardní letové hladiny). Viz Q-kód.

 

QFA — met. předpověď pro určitou trať a dobu. Viz Q-kód.

 

QFE — tlak vzduchu na úrovni letiště v hPa nebo angl. palcích (inch). Viz tabulky barometrické redukční, Q-kód.

 

QFF — tlak vzduchu redukovaný na hladinu moře podle barometrické formule. Viz Q-kód.

 

QFT — výšky, mezi kterými se tvoří námraza, její druh a intenzita. Viz Q-kód.

 

QFU — magnetický kurs používané přistávací dráhy. Viz Q-kód.

 

QFY — povětr. podmínky pro přistání v místě. Viz Q-kód.

 

QFZ — předpověď počasí pro urč. místo s udáním doby platnosti. Viz Q-kód.

 

QGO — zákaz přistání v místě. Viz Q-kód.

 

QMI — vert. rozvrstvení oblaků buď pozorované z letadla nebo udávané v předpovědi. Viz Q-kód.

 

QMU — teplota vzduchu a rosného bodu měřená v met. budce v místě. Viz Q-kód.

 

QMW — výška nulové izotermy. Viz Q-kód.

 

QMX — teplota vzduchu ve výšce. Viz Q-kód.

 

QNE — výška urč. hladiny v m v mezinárodní standardní atmosféře ICAO. Viz Q-kód.

 

QNH — tlak vzduchu redukovaný na hladinu moře podle mezinárodní standardní atmosféry ICAO. Viz tabulky barometrické redukční, Q-kód.

 

QNI — výška a intenzita turbulence. Viz Q-kód.

 

QNT — 1. největší nárazy přízemního větru; 2. největší náraz větru v m.s—1 v době pozorování — dodatek u zprávy SYNOP. Viz Q-kód.

 

QNY — stav počasí a jeho intenzita. Viz Q-kód.

 

raradiatus, paprskovitý, odrůda oblaku.

 

RA — angl. Regional Association, oblastní sdružení, viz oblast územní WMO.

 

RAD — viz zpráva o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu.

 

RANS — angl. Reynolds - Averanging of the Navier - Stokes equations, klasická metoda řešení rovnic turbulentního proudění; jsou na ní založeny modely RSM.

 

RBCN — ang. Regional Basic Climatological Network, Základní oblastní klimatologická síť Světové meteorologické organizace.

 

RBSN — ang. Regional Basic Synoptic Network, Základní oblastní synoptická síť Světové meteorologické organizace.

 

RCM — 1. angl. regional climate model, model klimatu regionální; 2. angl. radiative-convective model, modely klimatu radiačně-konvekční.

 

REZZO — viz registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší.

 

RFD — angl. rear flank downdraft, proud konvektivní sestupný zadní.

 

RHI — viz produkt radiolokační RHI.

 

RSM — angl. Reynolds Stress Models, viz modely RSM.

 

RSMC — angl. Regional Specialized Meteorological Center, centrum meteorologické specializované regionální.

 

RT — relativní topografie, viz topografie barická relativní.

 

RTD — angl. retard, zpoždění (označení zpoždění met. zprávy).

 

RTH — angl. Regional Telecommunication Hub, regionální telekomunikační centrum.

 

RVR — angl. runway visual range, dráhová dohlednost, viz systém RVR.

 

ŘLP — řízení letového provozu. Viz let za viditelnosti povrchu Země.

 

S — 1. angl. South, jih; 2. angl. southern latitude, jižní zeměp. šířka.

 

SAR — angl. IPCC Second Assessment Report, Druhá hodnotící zpráva IPCC, viz IPCC.

 

SAV — slov. Slovenská akadémia vied, viz Slovenská bioklimatologická spoločnosť při SAV, Slovenská meteorologická spoločnosť při SAV.

 

SBkSSlovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV.

 

Scstratocumulus, slohová kupa, jeden ze základních druhů oblaků..

 

SCT — ang. scattered, množství oblačnosti 3/8–4/8, viz přehled letištní klimatologický.

 

SEČ — středoevropský čas. Viz čas světový koordinovaný.

 

SELČ — středoevropský letní čas.

 

SHIP — zpráva o přízemních meteorologických pozorováních z mořské stanice. Viz stanice synoptická přízemní.

 

SHMÚSlovenský hydrometeorologický ústav.

 

SIGMET — angl. significant meteorological phenomena, význačné meteorologické jevy, viz informace SIGMET.

 

SIVSSystém integrované výstražné služby.

 

SKC — angl. sky clear, jasno.

 

SLP — angl. Sea Surface Pressure, tlak vzduchu redukovaný na hladinu moře.

 

SMOSvětová meteorologické organizace.

 

SMSSlovenská meteorologická spoločnosť pri SAV.

 

SNOWTAMzpráva o stavu povrchu vzletové a přistávací dráhy.

 

SOA — angl. secondary organic aerosols, sekundární organické aerosoly.

 

SOI — angl. Southern Oscillation Index, index jižní oscilace.

 

SOL — výška nad úrovní letiště (terénu) v m. Viz výška základny oblaků.

 

SPECIzpráva letecká meteorologická mimořádná.

 

spi — lat. spissatus, zhuštěný, tvar oblaku.

 

SPI — angl. Standardized Precipitation Index, index srážkový standardizovaný.

 

SPOP — angl. semi-volatile persistent organic pollutants, semivolatilní perzistentní organické polutanty.

 

SST — angl. Sea Surface Temperature, viz teplota povrchu moře.

 

Ststratus, sloha, jeden ze základních druhů oblaků.

 

strstratiformis, rozlehlý, tvar oblaku.

 

SVZ — Síť včasného zjištění. Síť pozemních stanic, které měří a operativně předávají údaje o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu. Viz stanice meteorologická, zpráva o příkonu fotonového dávkového ekvivalentu.

 

SW — angl. significant weather, význačné počasí, viz dokumentace letová meteorologická, mapa význačného počasí.

 

SWEAT — index stability atmosféry, viz index SWEAT.

 

SYNOPzpráva o přízemních meteorologických pozorováních z pozemní stanice.

 

SYREDzpráva o přízemních meteorologických pozorováních z pozemní stanice zkrácená.

 

T — něm. Tief, označení středu cyklony.

 

TAC — angl. Traditional Alphanumeric Code. Tradiční alfanumerický kód Světové meteorologické organizace.  

 

TAF — letištní předpověď počasí, viz dokumentace letová meteorologická, kódy meteorologické, kódy meteorologické letecké, CAVOK, předpověď počasí letištní, předpověď počasí velmi krátkodobá.

 

TAR — angl. IPCC Third Assessment Report, Třetí hodnotící zpráva IPCC, viz IPCC.

 

TCAC — angl. Tropical Cyklone Advisory Centre, viz centrum poradenské pro tropické cyklóny.

 

TDCF — angl. Table-driven Code Form. Společné označení pro kódy GRIB, BUFR a CREX Světové meteorologické organizace.

 

TEMPzpráva z pozemní stanice o tlaku, teplotě, vlhkosti a větru ve vyšších hladinách.

 

TEMP SHIP — zpráva z mořské stanice o tlaku, teplotě, vlhkosti a větru ve vyšších hladinách. Viz zpráva z pozemní stanice o tlaku, teplotě, vlhkosti a větru ve vyšších hladinách.

 

TEMPO — kódové slovo, viz indikátory změny v přistávacích a letištních předpovědích.

 

THC — angl. thermohaline circulation, termohalinní cirkulace.

 

TLE — Transient Luminous Events, přechodné světelné úkazy.

 

tr — lat. translucidus, průsvitný, odrůda oblaku.

 

trend — kódové slovo, viz předpověď přistávací.

 

TTTTT — obecně indikátor změny, pokud se očekává u jednoho nebo několika prvků změna odpovídající předepsaným kritériím ve zprávě METAR nebo TAF (např. BECMG, TEMPO apod.). Viz indikátory změny v přistávacích a letištních předpovědích.

 

tub — lat. tuba, trubka, tvarová zvláštnost oblaku.

 

TWR — angl. Aerodrome control tower or aerodrome control, letištní řídící věž nebo letištní řízení.

 

unundulatus, vlnitý, odrůda oblaku.

 

uncuncinus, háček, tvar oblaku.

 

UNEP — angl. United Nations Environment Programme, Program pro přírodní prostředí OSN. Viz IPCC.

 

ÚFA AVČR, v. v. i.Ústav fyziky atmosféry AVČR, v. v. i..

 

UTC — angl. Universe Time Coordinated, čas světový koordinovaný.

 

V — výše, označení středu anticyklony.

 

VAAC — Volcanic Ash Advisory Centre, centrum poradenské pro vulkanický popel.

 

Vb — typ povětrnostní situace, viz situace Vb.

 

VCP — angl. Voluntary Cooperation Programme, Dobrovolný program pro spolupráci Světové meteorologické organizace.

 

vevertebratus, žebra, odrůda oblaku.

 

velvelum, záclona, tvarová zvláštnost oblaku.

 

VFR — angl. Visual flight rules, pravidla pro let za viditelnosti.

 

VIL — viz produkt radiolokační VIL.

 

vir — lat. virga, pruh, tvarová zvláštnost oblaku.

 

VIS — angl. visibility, dohlednost, viz vodorovná dohlednost, provoz za každého počasí.

 

VMC — angl. visual meteorological conditions, meteorologické podmínky pro let za viditelnosti.

 

VOC — angl. volatile organic compounds, těkavé organické látky.

 

VOLMETmeteorologické informace o podmínkách na letištích pro posádky během letu.

 

W — 1. angl. West, západ; 2. angl. western longitude, západní zeměp. délka.

 

WAFC — viz centrum předpovědní světové oblastní.

 

WAFS — viz systém světový oblastní předpovědní.

 

WCP — angl. World Climate Programme, Světový klimatický program.

 

WIGOS — angl. WMO Integrated Global Observing System. Integrovaný systém pozorování Světové meteorologické organizace, viz WIGOS.

 

WIS — angl. WMO Information System. Informační systém Světové meteorologické organizace, viz WIS.

 

WMC — angl. World Meteorological Centre, světové meteorologické centrum.

 

WMO — angl. World Meteorological Organization, Světová meteorologická organizace.

 

WWW — angl. World Weather Watch, Světová služba počasí.

 

WX NIL — neočekávají se změny v předpovídaném počasí.